SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELEKTRONIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000114759
Numer REGON: 001216239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386890/22/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012162392002-06-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELEKTRONIK”2002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 3952002-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-06-19 do dziś
2. Adresulica JANA DŁUGOSZA nr domu 4 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2002-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY DNIA 23.06.1995 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 18.01.2002 R., ZMIENIONO PAR. OD 1 DO 100, NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. OD 100 DO 120 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-06-19 do dziś
213.06.2003 R. ZMIANA: § 3 UST. 2 LIT. A, § 4 UST. 5 LIT. C I LIT. E, § 5, § 6 PKT 7, 12, 13, 14, 15, § 10 UST. 1, 2, 5, 6, § 11, §12 UST. 1, § 17 UST. 2 I 5, § 18 UST. 1 I UST. 2, § 19, § 21 UST. 2, § 23, § 25, § 26, § 27, § 32 UST. 1 I 5, § 33, § 36, § 37 UST. 3, § 38 UST. 1A, § 40 UST. 1, § 41, § 42, § 43, § 44 UST. 2, § 51, § 58, § 59 UST. 2, 3, § 60, § 61, § 65 UST. 5, § 69, § 79, § 81, § 95 UST. 1, § 104 UST. 2, UST. 3 I UST. 9, DODANO: W § 3 UST. 2 LIT. A (1), W § 4 UST. 5 LI. F, G, H, I § 40 (1) I § 40 (2), § 41 (1) DO 41 (16), § 53 (1), § 58 (1), § 61 (1), § 114 (1), § 115 PKT 3 SKREŚLONO: ROZDZIAŁ 4. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITU STATUTU SPÓŁDZIELNI2003-09-19 do dziś
317.06.2005 R. ZMIENIONO § 10 UST. 1, § 62 UST. 1 PKT E STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2005-10-31 do dziś
423.06.2006 R.- ZMIANA: § 4 UST 2, § 6 UST 2 PKT 5, 6, 7, 8, § 9 UST 4, § 40 (1) UST 1 I 2, § 64 UST 1 I 2, § 70 UST 2 I 3, § 71 UST 1 I 2, § 86 UST 2, § 91, § 110, § 114 UST 2 I 3; DODANO: § 6 UST 1 I 3, § 7 PKT 10, § 9 UST 7 I 8, § 10 PKT 8, DODANO ZDANIE W § 68; SKREŚLONO: § 40 (1) UST 3, 4, 5, § 41 (1) UST 2 I 7.2006-09-25 do dziś
518.04.2008 R.-UCHWALONO NOWY STATUT2008-04-30 do dziś
611.06.2010 R. -ZMIENIONO § 64 UST. 4 I § 122 UST. 4 STATUTU.2010-07-07 do dziś
713.06.2014 R.; SKREŚLENIE W § 53 PUNKT 7; ZMIANA - § 82 UST. 1; § 122; DODANIE W § 82 USTĘPU 1(1); W § 123 USTĘPÓW 2(1); 2(2); 2(3); W § 125 USTĘPU 2(1); SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2014-09-01 do dziś
814.06.2018 R., UCHWAŁA NR 6/2018, ZMIANA STATUTU. W DZ. II ROZDZIAŁ 2 ZMIENIA SIĘ NAZWĘ „WPISOWE I UDZIAŁY” NA „CZŁONKOSTWO WŁAŚCICIELI” ; ROZDZIAŁ 5 ZMIENIA SIĘ NAZWĘ „POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE” NA „WNIOSKI CZŁONKÓW” ; ZMIENIONO § 4 I § 5; UCHYLONO § 6; ZMIENIONO § 7; W § 8 UST. 2 PKT 1; § 9; § 10; § 11; UCHYLONO § 12 I 13; ZMIENIONO § 14; UCHYLONO § 15, 16, 17, 18; ZMIENIONO § 19; § 21; § 23; § 24 I § 25; PO § 26 DODAJE SIĘ § 26.1, § 26.2, § 26.3; W § 27 ZMIENIONO UST. 5; ZMIENIONO § 36; § 37; § 38; § 39; § 40; § 41; § 44; W § 45 ZMIENIONO UST. 5; ZMIENIONO § 48; § 53; W § 53 UCHYLONO UST. 6; ZMIENIONO § 56; § 58 I § 59; UCHYLONO § 72 I 73; ZMIENIONO § 77; W § 81 ZMIENIONO UST. 2 I 6; ZMIENIONO § 86 I § 87; W § 88 ZMIENIONO UST. 2 I W § 92 ZMIENIONO UST. 4; W § 106 ZMIENIONO UST. 1 I 6; W § 109 UST. 1 UCHYLONO PKT. 11, 17, 25 A ZMIENIONO PKT 10; W § 113 ZMIENIONO UST. 2; W § 114 ZMIENIONO UST. 1 PKT A; ZMIENIONO § 120 I § 121; W § 122 ZMIENIONO UST. 4; UCHYLONO § 128; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/.2006-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRZEMIŃSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaJADWIGA ELŻBIETA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
21. NazwiskoBORUCKI2002-06-19 do dziś
2. ImionaMAREK2002-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-19 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNA KSIĘGOWA2002-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIK2017-08-03 do dziś
2. ImionaLIDIA JADWIGA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTREMBA2017-08-03 do dziś
2. ImionaMARIA GRAŻYNA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAWIŃSKA PODKRÓLEWICZ2014-09-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKA2014-09-01 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2014-09-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoPLASKIEWICZ2021-09-14 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1. PODPISYWANIE UMÓW ZAKUPU USŁUG I DOSTAW. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W STOSUNKU DO CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI. 3. PODPISYWANIE PLANÓW I SPRAWOZDAŃ. 4. PRZYJMOW3ANIE PETENTÓW I UDZIELANIE ODPOWIEDZI W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI. 5. PODPISYWANIE UMÓW NAJMU ORAZ UMÓW ADMINISTROWANIA/ZARZĄDZANIA. 6. PODPISYWANIE OGŁOSZEŃ I ZAWIADOMIEŃ DLA MIESZKAŃCÓW ADMINISTROWANYCH BUDYNKÓW ORAZ INNYCH INFORMACJI WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI. 7. KONTAKT Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI. 8. UCZESTNICTWO W PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ I NEGOCJACYJNEJ WYBORU OFERENTA I DOSTAWCÓW ORAZ NA NAJEM I DZIERŻAWĘ LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 10.06.1994 R. O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.2021-09-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-17 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-17 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-10-17 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-10-17 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-28 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 20062007-08-28 do dziś
4data złożenia 28.04.2008 okres ROK 20072008-05-07 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 20082009-08-06 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres ROK 20092010-07-07 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres ZA ROK 20102011-07-22 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres ZA ROK 20112012-09-13 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 2012 R.2013-07-16 do dziś
10data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
17data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
220062007-08-28 do dziś
3ROK 20072008-05-07 do dziś
420082009-08-06 do dziś
5ROK 20092010-07-07 do dziś
6ZA ROK 20102011-07-22 do dziś
7ZA ROK 20112012-09-13 do dziś
82012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
220062007-08-28 do dziś
3ROK 20072008-05-07 do dziś
420082009-08-06 do dziś
5ROK 20092010-07-07 do dziś
6ZA ROK 20102011-07-22 do dziś
7ZA ROK 20112012-09-13 do dziś
82012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów