„M - APARTAMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000114576
Numer REGON: 932800472
Numer NIP: 8951782704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-10-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/30916/23/668]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328004722006-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„M APARTAMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 7162002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KRAKOWSKA nr domu 29 kod pocztowy 50-424 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.12.1988 R. PRZED NOTARIUSZEM MGR LESŁAWEM ORLEWSKIM Z PAŃSTWOWEGO BIURA NOTARIALNEGO WE WROCŁAWIU, REP. NR 8617/88 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2002 R. REP. NR 49/2002 PRZED NOTARIUSZEM MGR KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GEPERTA 2/6 NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2002-05-23 do dziś
206.04.2006 R. -NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 18/19, REPERTORIUM A NR 5903/2006, ZMIANA: § 1 I § 4 UMOWY SPÓŁKI,2006-05-05 do dziś
309.12.2009 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 14541/2009, ZMIENIONO § 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MYSTIC.GARDEN” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9327805452009-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000110885 2009-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2023-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego27000,00 PLN2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWARGA2009-12-21 do dziś
2. ImionaJACEK2009-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-21 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-21 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-21 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITNIK GAWLIKOWSKA2019-04-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2019-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 I § 3 K.P.C. DLA STRONY POZWANEJ „M - APARTAMENT” SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU, KRS 114576, USTANOWIONO KURATORA W OSOBIE ADWOKATA KATARZYNY SITNIK-GAWLIKOWSKIEJ DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ Z POWÓDZTWA SILBET SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, SYGN. AKT V GC 43/19, PROWADZONĄ PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU V WYDZ. GOSPODARCZY.2019-04-10 do dziś
6. Data powołania kuratora27.03.20192019-04-10 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów