FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „POLO” ZBIGNIEW ZIĘBA I KRZYSZTOF MYJAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000114488
Numer REGON: 690009624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-05-26
Sygnatura akt[RDF/202345/20/638]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „POLO” ZBIGNIEW ZIĘBA I KRZYSZTOF MYJAK SPÓŁKA JAWNA2002-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2002-05-24 do dziś
2. Adresulica WOLNOŚCI nr domu 1 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2002-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.08.1991 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 18.12.2001 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ 18.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-05-24 do dziś
2DNIA 25.08.2008 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 6131/2008 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIELCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 17 PRZED NOTARIUSZEM BERNADETTĄ MICHALCZYK-ŁUCZAK ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2008-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 18.12.2001 R. PRZEKSZTAŁCAJĄCA DOTYCHCZASOWĄ SPÓŁKĘ CYWILNĄ PHU „POLO” S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY ART. 26 PAR. 4 KSH. DOTYCHCZASOWY REJESTR: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA MIELCA, MYJAK KRZYSZTOF -9969, ZIĘBA ZBIGNIEW -99682002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYJAK2002-05-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2002-05-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI.2002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYJAK2002-05-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2002-05-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-05-24 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-05-24 do dziś
352 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-05-24 do dziś
460 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-05-24 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-24 do dziś
671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-05-24 do dziś
715 33 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 17.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R., 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R., 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-09-13 do dziś
3data złożenia 10.04.2007 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-04-18 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
9data złożenia 22.06.2012 okres OD 01.01.2011 DP 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-04-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DP 31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-05-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-05-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów