EKOSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000114205
Numer REGON: 192743551
Numer NIP: 5862084894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2014-10-29
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/15752/14/489]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2013-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość RACIBÓRZ kraj POLSKA 2014-10-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@EKOSERV.PL2012-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2002; KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GRAJEWSKA-BARTOSZ SOPOT UL. PODJAZD 7/2; REPERTORIUM A NR 2086/20022002-05-24 do dziś
229-12-2003 R., REPERTORIUM A NR 505/2003, NOTARIUSZ JOANNA KLIMUSZKO, KATARZYNA ROBACZEWSKA NOTARIUSZE S.C., UL. GRUNWALDZKA 8, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;2004-03-24 do dziś
314.04.2008 R. REPERTORIUM A NR 3033/2008 NOTARIUSZ JOANNA KLIMUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA KLIMUSZKO, KATARZYNA ROGACZEWSKA NOTARIUSZE S.C. ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 16.2008-06-12 do dziś
430 GRUDNIA 2009 ROKU ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 4 UST. 1, § 7, § 8, § 20 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A NADTO UCHYLONO: § 18 PKT 8 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZAPROTOKOŁOWANE NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO Z GDAŃSKA REP. A 12531/20092010-01-25 do dziś
523.03.2010 R. REP. A NR 1111/2010 NOTARIUSZA BOGUMIŁY SZYNGIERA ZMIENIONO PAR. 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, DODANO PAR. 13A, 15A I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2010-04-06 do dziś
629.05.2012 R. REPERTORIUM A NR 1167/2012 NOTARIUSZA IWONY KUŹMA-EBEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIENIONO PARAGRAF 9 I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2012-05-31 do dziś
722.07.2013R. REPERTORIUM A NR 2210/2013 NOTARIUSZA BOGUMIŁY SZYNGIERA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI ZMIENIONO PAR.3.1 I 9.1 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2013-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRYKA OBRABIAREK I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1900475342010-01-25 do dziś
4. Numer KRS0000191123 2010-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.001 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.500 ZŁ2010-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3050000,00 ZŁ2010-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13000000,00 ZŁ2010-01-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2010-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2013-10-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ FRANCISZEK2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-25 do dziś
227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-01-25 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-25 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-25 do dziś
538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-01-25 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-01-25 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-01-25 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-25 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-25 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-01-25 do dziś
1155 ZAKWATEROWANIE2010-01-25 do dziś
1259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-01-25 do dziś
1362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-01-25 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-01-25 do dziś
1564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-25 do dziś
1668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-25 do dziś
1769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-25 do dziś
1870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-25 do dziś
1971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-25 do dziś
2072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-01-25 do dziś
2177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-25 do dziś
2278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-01-25 do dziś
2396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-25 do dziś
2447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.05.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 23.05.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK (01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.)2004-10-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-08-29 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
6data złożenia 11.04.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
7data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
8data złożenia 07.06.2010 okres 20092010-06-10 do dziś
9data złożenia 04.07.2011 okres 2010 R.2011-07-12 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
11data złożenia 26.07.2013 okres 2012R.2013-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
520092010-06-10 do dziś
62010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
82012R.2013-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 23.05.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK (01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.)2004-10-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-08-29 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
501.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
820092010-06-10 do dziś
92010 R.2011-07-12 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
112012R.2013-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów