„BURSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000113730
Numer REGON: 291051300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2013-10-28
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/7025/13/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP2910513002002-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 30002002-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-05-21 do dziś
2. Adresulica MAŁA ZGODA nr domu 3 miejscowość KIELCE kod pocztowy 25-379 poczta KIELCE kraj POLSKA 2002-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.1999 ROK, REP. A 291/1999 -NOTARIUSZ MARIA SAWICKA-BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHMIELNIKU, UL. RYNEK 25; 04.03.2002 ROK, REP. A 724/2002 -NOTARIUSZ ADAM ZIOMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. RYNEK 16: ZMIANA PAR. 6, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16; USUNIĘTO PAR. 17.2002-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁNIERKIEWICZ2002-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.300,00 ZŁ2002-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego17600,00 PLN2002-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB POWOŁANY PRZEZ NIEGO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT, PEŁNOMOCNIK -KAŻDY SAMODZIELNIE Z OSOBNA.2002-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŻOŁNIERKIEWICZ2002-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-05-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-05-21 do dziś
245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-05-21 do dziś
345 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-05-21 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-05-21 do dziś
545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-05-21 do dziś
651 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-05-21 do dziś
751 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2002-05-21 do dziś
851 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-05-21 do dziś
951 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-05-21 do dziś
1051 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-05-21 do dziś
1151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-21 do dziś
1228 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2002-05-21 do dziś
1351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-05-21 do dziś
1451 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-05-21 do dziś
1551 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-05-21 do dziś
1651 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-05-21 do dziś
1751 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-05-21 do dziś
1851 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-05-21 do dziś
1952 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-05-21 do dziś
2063 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-05-21 do dziś
2170 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-05-21 do dziś
2274 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-21 do dziś
2328 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2002-05-21 do dziś
2480 4 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2002-05-21 do dziś
2590 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-05-21 do dziś
2692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2002-05-21 do dziś
2728 75 PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH GOTOWYCH POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-21 do dziś
2845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-05-21 do dziś
2945 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-05-21 do dziś
3045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-05-21 do dziś
3145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-05-21 do dziś
3245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów