„BP SYSTEM” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000113708
Numer REGON: 690514049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2017-02-03
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/24985/16/799]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP6905140492002-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP SYSTEM” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RZESZOWIE SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 17902002-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość WYSOKA GŁOGOWSKA2002-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOKA GŁOGOWSKA nr domu 201 kod pocztowy 36-061 poczta WYSOKA GŁOGOWSKA kraj POLSKA 2008-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOT. SPORZĄDZONY W KN W RZESZOWIE NOT. R. MITELSZTAT W DN.30.10.1997 R. REP. A NR 2937/97 ZMIANA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO -AKT NOT. SPORZĄDZONY W KN W RZESZOWIE NOT. R. MITELSZTAT W DN.03.12.2001 R. REP. A NR 2827/20012002-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2004-06-30 do dziś
2. ImionaMAREK2004-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 488 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 244.000 ZŁ2004-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego246000,00 PLN2002-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1161000,00 PLN2002-05-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2002-05-22 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-22 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKALICZAK ZIĘBA2004-06-30 do dziś
2. ImionaIWONA2004-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2004-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 A UPRAWA ZBÓŻ2002-05-22 do dziś
215 5 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH2002-05-22 do dziś
370 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-22 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-05-22 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-05-22 do dziś
674 40 Z REKLAMA2002-05-22 do dziś
774 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POSZUKIWANIE PERSONELU2002-05-22 do dziś
874 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-05-22 do dziś
980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA2002-05-22 do dziś
1001 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-05-22 do dziś
1151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-05-22 do dziś
1252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-05-22 do dziś
1360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-05-22 do dziś
1463 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-05-22 do dziś
1567 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2002-05-22 do dziś
1665 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-05-22 do dziś
1715 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2002-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
6data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów