FIRMA HANDLOWA BEMARO MAREK PATOŁA, BEATA KOŚMIDER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000113447
Numer REGON: 357048958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496429/23/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BEMARO MAREK PATOŁA, BEATA KOŚMIDER SPÓŁKA JAWNA2016-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina IWANOWICE miejscowość IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE2002-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE ulica UL. OGRODOWA nr domu 4 kod pocztowy 32-095 poczta IWANOWICE kraj POLSKA 2020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 29.07.1999 R.; ANEKS PRZEKSZTAŁCAJĄCY W UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.10.2001 R.2002-05-20 do dziś
216.03.2016 R. ZMIANA PAR. 1, 2, 32016-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.10.2001 R., NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA BEMARO S.C. ROBERT CHWASTOWSKI, MAREK PATOŁA, BEATA KOŚMIDER2002-05-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-20 do dziś
3. Numer w rejestrze679/992002-05-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY IWANOWICE2002-05-20 do dziś
5. Numer REGON3570489582002-05-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRSNIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATOŁA2002-05-20 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚMIDER2002-05-20 do dziś
2. ImionaBEATA DANUTA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATOŁA2002-05-20 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2002-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚMIDER2002-05-20 do dziś
2. ImionaBEATA DANUTA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
2data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów