HERT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000112849
Numer REGON: 015171632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277449/21/724]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015171632 NIP 52424280982017-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARSZAWA powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-07-09 do dziś
2. Adresulica ODLEWNICZA nr domu 4 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2002 R. AGNIESZKA STYBEL NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 1 M. 13, REP. A 1432/2002.2002-05-16 do dziś
226 MAJA 2004 R., BOGUSŁAW WOJNOWSKI Z K.N. W WARSZAWIE, REP. A 1253/2004 ZMIANY § § OD 1 DO 272004-07-09 do dziś
312.01.2010 R., REP. A 142/2010 NOTARIUSZ JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 73, 00-834 WARSZAWA -ZMIANA § 5.2010-01-26 do dziś
424.05.2018 R., REP. A NR 4333/2018, PIOTR SICIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA § 5 UST 12018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2002-05-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 294.000 ZŁOTYCH2004-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2002-05-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147.000 ZŁOTYCH2004-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego441000,00 PLN2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1390000,00 PLN2004-07-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2002-05-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2002-05-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEWCZYŃSKA2019-03-26 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-26 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-26 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-26 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-26 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-09-27 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-27 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-27 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2018-09-27 do dziś
571 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-10 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
4data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
7data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
8data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-26 do dziś
9data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
10data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
12data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
13data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów