BPK KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000112677
Numer REGON: 356030264
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/385047/22/557]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3560302642002-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPK KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10742002-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RONDO MOGILSKIE nr domu 1 nr lokalu 519 kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2000 R.NOTARIUSZ MGR M.CHLANDA, KANCELARIA NOTARIALNA 31-110 KRAKÓW, UL. PIŁSUDSKIEGO 17 REP. A nr 7174/20002002-05-17 do dziś
222.12.2003 R. REP. A NR 8630/2003, NOT. ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. FLORIAŃSKA 19 -ZMIANA: § 4, § 5, § 8, § 9, § 11, § 16, § 22 UST. 3, § 29, § 382004-03-08 do dziś
330.01.2006 R. -NOT. A URBANIK, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. FLORIAŃSKA 19/IP, REP. A NR 506/2006 -ZMIANA § 8, § 11 UMOWY SPÓŁKI;2006-03-22 do dziś
416.12.2009 R., NOTARIUSZ ANNA KARCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 536/2009 -ZMIANA: § 42009-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2016-06-09 do dziś
2. ImionaFRANCISZKA2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2016-06-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLENDER2016-06-09 do dziś
2. ImionaALICJA2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECZNY2016-06-09 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEK2016-06-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-09 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTELA2002-05-17 do dziś
2. ImionaWITOLD2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ2006-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEK2002-05-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECZNY2002-05-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMKOWICZ2002-05-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2002-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZOT2002-05-17 do dziś
2. ImionaADAM2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-17 do dziś
21. NazwiskoFIJAŁKOWSKI2002-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-17 do dziś
31. NazwiskoPIOTROWSKA2002-05-17 do dziś
2. ImionaFRANCISZKA2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-12-31 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-31 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-12-31 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-12-31 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-31 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-31 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-31 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-12-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-31 do dziś
1081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-12-31 do dziś
1118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-12-31 do dziś
1218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-12-31 do dziś
1318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-12-31 do dziś
1446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-12-31 do dziś
1546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-12-31 do dziś
1685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-12-31 do dziś
1785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 10.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032005-02-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
3data złożenia 26.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
4data złożenia 25.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-01 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-26 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
7data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
8data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
9data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
10data złożenia 25.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-31 do dziś
11data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
12data złożenia 18.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
13data złożenia 08.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
14data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 21.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-21 do dziś
18data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 31.12.20062007-08-01 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-26 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122014-01-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów