„EWATEX BOGUCIŃSKA, BOGUCIŃSKI AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000112526
Numer REGON: 011318140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-02
Sygnatura akt[RDF/138769/19/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWATEX BOGUCIŃSKA, BOGUCIŃSKI AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI” SPÓŁKA JAWNA2004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WŁOCHY miejscowość WARSZAWA2002-05-13 do dziś
2. Adresulica PAROWCOWA nr domu 6 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-445 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 12.10.2001 R. ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ JEST NASTĘPSTWEM PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZAS DZIAŁAJĄCEJ „EWATEX” S.C. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ „EWATEX” ZAWARTA ZOSTAŁA W DNIU 02.01.1996 R., DO TEJ UMOWY ZAWARTE ZOSTAŁY DWA ANEKSY: ANEKS NR 1 Z DNIA 03.01.1996 R., ANEKS NR 2 Z DNIA 03.01.1996 R.2002-05-13 do dziś
216 GRUDNIA 2003 ROKU; ZMIENIONO § § 1, 4 UMOWY SPÓŁKI2004-01-16 do dziś
31 WRZEŚNIA 2005 ROKU ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI2005-09-07 do dziś
4ANEKS Z DNIA 19 MAJA 2009 ROKU, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2009-05-29 do dziś
502.01.2013 R, ZMIANA § § 3, 9.2014-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „EWATEX” PODJĘTA W DNIU 12.10.2001 R. DOKONAŁA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ (ZGODNIE Z DYSPOZYCJĄ ART. 26 KSH) DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY: „EWATEX” SPÓŁKA CYWILNA; NAZWA REJESTRU, W KTÓRYM PODMIOT JEST ZAREJESTROWANY: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; NUMER W REJESTRZE: W/1219/E/95; NAZWA SĄDU PROWADZĄCEGO REJESTR: URZĄD GMINY WARSZAWA-WŁOCHY; NR REGON: 0113181402002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCIŃSKA2014-12-08 do dziś
2. ImionaMARTA DOROTA2014-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-08 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCIŃSKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCIŃSKA2014-12-08 do dziś
2. ImionaMARTA DOROTA2014-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCIŃSKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-13 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-05-13 do dziś
360 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-05-13 do dziś
460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-05-13 do dziś
560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-05-13 do dziś
663 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2002-05-13 do dziś
750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-13 do dziś
850 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-13 do dziś
950 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2002-05-13 do dziś
1050 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-13 do dziś
1150 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-13 do dziś
1250 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2002-05-13 do dziś
1371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-05-13 do dziś
1471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-05-13 do dziś
1565 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2004-01-16 do dziś
1670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-07 do dziś
1766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-13 do dziś
2data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-13 do dziś
3data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-14 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów