A.P.J. SIKORA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000112474
Numer REGON: 150027511
Numer NIP: 5730114888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502595/23/399]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P.J. SIKORA SPÓŁKA JAWNA2002-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-05-24 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 188 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2002-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.12.2001 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 7.12.1992 R. Z ANEKSAMI NR 1 I 2 W SPÓŁKĘ JAWNĄ 21.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 19.03.2002 R. -ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 11 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-05-24 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 01.12.2006 R. -ZMIANA PAR. 7 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 01.01.2007 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 1 PKT 6; 2 PKT 4; 6; 8; 9; 10; 11; 122007-01-23 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DN. 07.02.2017 R. - ZMIENIONO § 1 PKT 52017-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2002-05-24 do dziś
2. ImionaJACEK SZCZEPAN2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2002-05-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-24 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK I PROKURENT JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW2002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2002-05-24 do dziś
2. ImionaJACEK SZCZEPAN2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2002-05-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSIKORA2002-05-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JÓZEFA2002-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-02-14 do dziś
226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2017-02-14 do dziś
327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2017-02-14 do dziś
432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-02-14 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-02-14 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów