„DELIKATESY WIEDEŃSKIE” SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ KACZMAREK, EWA WÓJCIAK-KACZMAREK

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000112445
Numer REGON: 091145727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2020-09-03
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/3845/19/338]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DELIKATESY WIEDEŃSKIE” SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ KACZMAREK, EWA WÓJCIAK-KACZMAREK2002-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2002-05-13 do dziś
2. Adresulica STARY RYNEK nr domu 14 miejscowość BYDGOSZCZ kod pocztowy 85-105 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2002-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 12.12.1994 R. -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI NA DZIEŃ 26.04.2002 R.2002-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale-PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH „DELIKATESY WIEDEŃSKIE” SPÓŁKA CYWILNA MARIUSZ KACZMAREK WPISANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY POD NUMEREM 83691 -„DELIKATESY WIEDEŃSKIE” SPÓŁKA CYWILNA EWA WÓJCIAK-KACZMAREK WPISANA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY POD NUMEREM 778052002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2002-05-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WŁADYSŁAW2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIAK KACZMAREK2002-05-13 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W URZĘDACH I INSTYTUCJACH2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2002-05-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WŁADYSŁAW2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIAK KACZMAREK2002-05-13 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-05-13 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-13 do dziś
371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-05-13 do dziś
472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-05-13 do dziś
574 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-05-13 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-13 do dziś
774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-13 do dziś
874 40 Z REKLAMA2002-05-13 do dziś
974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-05-13 do dziś
1085 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-05-13 do dziś
1192 71 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2002-05-13 do dziś
1215 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2002-05-13 do dziś
1393 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-05-13 do dziś
1415 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2002-05-13 do dziś
1515 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2002-05-13 do dziś
1652 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-05-13 do dziś
1752 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-05-13 do dziś
1860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-05-13 do dziś
1955 40 BARY2002-05-13 do dziś
2064 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY Z DNIA 3.09.2020 R. SYGN. BY XIII NS - REJ. KRS 3845/19/338 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI „DELIKATESY WIEDEŃSKIE” SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ KACZMAREK, EWA WÓJCIAK-KACZMAREK BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 03.09.2020 2.2020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów