ARTBAU ALUMINIUM SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000112405
Numer REGON: 011065672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-10-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/37545/14/325]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0110656722002-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBAU ALUMINIUM SPÓŁKA JAWNA2002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-16 do dziś
2. Adresulica KRUSZYŃSKA nr domu 40A kod pocztowy 01-365 poczta WARSZAWA 2006-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2001, ANEKS NR 1 Z DNIA 02.01.2002 ZMIANA UMOWY, NOWA UMOWA 02.01.20022002-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ARTYKUŁU 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17.12.2001; ARTBAU ALUMINIUM SPÓŁKA CYWILNA; ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI -15629; REGON -011065672;2002-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2002-05-16 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWILMAN2002-05-16 do dziś
2. ImionaJERZY KAROL2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2002-05-16 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-05-16 do dziś
245 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI BUDOWLANEJ2002-05-16 do dziś
345 32 ROBOTY IZOLACYJNE2002-05-16 do dziś
445 25 SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2002-05-16 do dziś
545 31 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2002-05-16 do dziś
674 14 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-16 do dziś
728 11 KONSTRUKCJE METALOWE2002-05-16 do dziś
874 20 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE2002-05-16 do dziś
974 30 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH2002-05-16 do dziś
1060 24 USŁUGI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWAROWEGO2002-05-16 do dziś
1193 05 USŁUGI POZOSTAŁE, GDZIE INZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-05-16 do dziś
1251 13 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-05-16 do dziś
1351 70 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO2002-05-16 do dziś
1445 34 ROBOTY INSTALACYJNE BUDOWLANE, POZOSTAŁE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 04.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20022003-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów