ARTON STUSIO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000112236
Numer REGON: 472189138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313780/21/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTON STUSIO SPÓŁKA JAWNA2012-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2002-05-14 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 3F miejscowość PABIANICE kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2002-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 KWIETNIA 1999 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 27 GRUDNIA 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-05-14 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -DODANO § 12A2012-06-20 do dziś
306.08.2012 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: - ZMIENIONO §§: 1, 2, 3, 6, 9, 10; - WYKREŚLONO: UST. 3 W § 14. 26.09.2012 R. - ZMIENIONO § 5.2012-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.12.2001 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PARAGRAF 4 KSH PODJĘTA PRZEZ STEFANIĘ STUSIO I JANA STUSIO WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ARTON WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY PABIANICE POD NUMERAMI: 262/01-02, 261/01-022002-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2012-10-08 do dziś
2. ImionaEMILIAN2012-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-10-08 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2002-05-14 do dziś
2. ImionaSTEFANIA WANDA2002-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2002-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2012-10-08 do dziś
2. ImionaEMILIAN2012-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2002-05-14 do dziś
2. ImionaSTEFANIA WANDA2002-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSTUSIO2012-10-08 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2012-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-10-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-08 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-10-08 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-08 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-10-08 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-10-08 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-10-08 do dziś
746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2012-10-08 do dziś
846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-10-08 do dziś
947 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-08 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres 2007 R.2008-07-08 do dziś
3data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-09-18 do dziś
4data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-09-18 do dziś
5data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-09-18 do dziś
6data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-18 do dziś
7data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-18 do dziś
8data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-18 do dziś
9data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-18 do dziś
10data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-18 do dziś
11data złożenia 23.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
12data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
14data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
22007 R.2008-07-08 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-09-18 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-09-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-18 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
132005 R., 2004 R., 2003 R.2006-08-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 30.12.20172019-07-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów