FIRMA HANDLOWA „REDY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000111833
Numer REGON: 639755459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500551/23/301]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397554592002-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „REDY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 137602002-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica POZNAŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 60-850 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2000 R., HANNA JASIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. 23 LUTEGO 7/2, 61-741 POZNAŃ, REP. A: 2018/2000. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 04.10.2001 R., KANCELARIA NOTARIALNA J.W. REP. A: 6275/2001, ZMIANA PAR. 3 UST. 1, PAR. 5, PAR. 7 UST. 1.2002-05-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU, REP. A 3139/2003 NOTARIUSZA HANNY JASIEWICZ, MAJĄCEJ SIEDZIBĘ SWOJEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, UL. PODGÓRNA 8/6, ZMIANA PAR. 7 ORAZ PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2004-05-13 do dziś
329.10.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 20533/2008, D. CELICHOWSKA, M. CELICHOWSKI, W. MAJCHRZAK NOTARIUSZE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ASESOR NOTARIALNY EDYTA KAMIŃSKA -ZASTĘPCA NOTARIUSZA WIOLETTY MAJCHRZAK, ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1.2008-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMUSZKIEWICZ2010-09-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 PLN2004-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300000,00 PLN2004-05-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2017-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
3data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.03.2017 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „REDY” SP. Z O. O. Z DNIA 15.03.2017 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. WINOGRADY 67, REP. A NR 2372/2017.2017-07-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2017-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJARMUSZKIEWICZ2017-07-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.03.2017 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „REDY” SP. Z O. O. Z DNIA 15.03.2017 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. WINOGRADY 67, REP. A NR 2372/2017.2017-07-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów