SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLUCZEWIA” W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000111810
Numer REGON: 810172010
Numer NIP: 8540018315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-02-23
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3762/23/659]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP8101720102002-05-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLUCZEWIA” W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM2002-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 23822002-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI2002-05-11 do dziś
2. Adresulica KOSMONAUTÓW nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 73-102 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI 2002-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT W BRZMIENIU UCHWALONYM NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 04.04.2000 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 09.11.2001 R. ZMIANA PAR. 2 UST. 2 STATUTU.2002-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARCINIAK2002-05-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JANUSZ2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-11 do dziś
21. NazwiskoSZMUKSTA2002-05-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-11 do dziś
31. NazwiskoŁUKSZA2002-05-11 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDRZALIK2002-05-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KRZYSZTOF2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKI2002-05-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDYBEL2002-05-11 do dziś
2. ImionaJAN WALERIAN2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEZ2002-05-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2002-05-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAROSŁAW2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów