SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.I.KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000111327
Numer REGON: 002881565
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/17081/22/481]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0028815652002-05-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.I.KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE2002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 8422002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2002-05-10 do dziś
2. Adresulica J.I.KRASZEWSKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 81-815 poczta SOPOT 2002-05-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.SMKRASZEWSKIEGO.PL2012-07-02 do dziś
4. Adres strony internetowejSEKRETARIAT@SMKRASZEWSKIEGO.PL2012-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 SIERPNIA 1990 R.2002-05-10 do dziś
204 CZERWCA 2002 R. W CZĘŚCI OGÓLNEJ STATUTU ZMIENIONO TREŚĆ ZAWARTYCH TAM PRZEPISÓW -ZA WYJĄTKIEM PAR. 28 DO 39 I PAR. 41 DO 53, KTÓRE OBECNIE OTRZYMAŁY NUMERACJĘ PAR. 36 DO PAR. 47 I PAR. 49 DO 61, CAŁĄ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWĄ (PRZED ZMIANĄ PAR. 54 DO 107, PO ZMIANIE PAR. 62 DO 121) I PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2002-10-16 do dziś
303.06.2003 R. ZMIENIONE PAR. : 1 UST. 1, 2; PAR. 4; 5; 6; 7 UST. 2; PAR. 8; 9; 10 UST. 1, 2, 3; PAR. 11 PKT 1A; PAR. 11 PKT 2, 8, 9, 10, 11, 12; PAR. 12 PKT 12, 15; PAR. 13 UST. 2; PAR. 14 UST. 2, 3; PAR. 25 (OBECNIE 18)PKT 4; PAR. 33 (OBECNIE 26); PAR. 41 (OBECNIE 34) UST. 1, 3; PAR. 43 (OBECNIE 36); PAR. 48 (OBECNIE 41) UST. 1 PKT „L”, „U”; PAR. 55 (OBECNIE 48); PAR. 57 (OBECNIE 50); PAR. 60 (OBECNIE 53) UST. 1; PAR. 62 (OBECNIE 55); PAR. 64 (OBECNIE 56)UST. 1, 2, 3; PAR. 65 (OBECNIE 57)UST. 3; PAR. 69 (OBECNIE 61); PAR. 70 (OBECNIE 63); PAR. 71 UST. 6 (OBECNIE 64 UST. 6); PAR. 73 (OBECNIE 66); PAR. 74 (OBECNIE 67); PAR. 75 UST. 1 (OBECNIE 69); PAR. 76 (OBECNIE 70); PAR. 77 (OBECNIE 71); PAR. 79 UST. 1 „B” I UST. 2 (OBECNIE 73); PAR. 80 (OBECNIE 74); PAR. 81 (OBECNIE 75); PAR. 82 (OBECNIE 76); PAR. 85 (OBECNIE 77); PAR. 86 UST. 1, 2 (OBECNIE 78); PAR. 87 (OBECNIE 79); PAR. 88 UST. 1 (OBECNIE 80); PAR. 90 (OBECNIE 82); PAR. 105 UST. 1, 3, 6 (OBECNIE 133); PAR. 117 UST. 1 (OBECNIE 85); PAR. 119 (OBECNIE 122); PAR. 120 (OBECNIE 125); PAR. 121 (OBECNIE 141), DODANO NASTĘPUJĄCE PAR. BĄDŹ UST. LUB PKT DO PARAGRAFÓW: DO PAR. 7 -UST. 3; DO 14 -UST. 5; DO 28 (OBECNIE 21) -PKT 3-6; DO 29 (OBECNIE 22) -UST. 2; DO 37 (OBECNIE 30) -UST. 3; DO 48 (OBECNIE 41) W UST. 1 -PKT „W”, „Z”; DO 61 (OBECNIE 54) UST. 4; DO 65 (OBECNIE 57) W UST. 1 -PKT „D”; PAR. 62; PAR. 68 (OBECNA NUMERACJA); DO 75 (OBECNIE 69) -UST. 3; DO 85 (OBECNIE 77) -PKT 5; DO 88 (OBECNIE 80) -UST. 3; PAR. 83; PAR. 84; PAR. 87-119; PAR. 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 136-138, 140, 142, USUNIĘTO PAR. : 15 UST. 2; 18-24 SKREŚLONO W CZĘŚCI OGÓLNEJ STATUTU; 27 (OBECNIE 20) W UST. 2 SKREŚLONO PKT „G”; PAR. 63; 83; 84 W PARAGRAFIE 102 (OBECNIE 139) WYKREŚLONO UST. 2.2003-12-19 do dziś
408.06.2004 R. ZMIENIONO PAR. 14 UST. 1 I 2 STATUTU2004-06-30 do dziś
57 CZERWCA 2005 R. -UCHWAŁĄ Z.P.CZ NR 7/2005 ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 9 UST. 2, PAR. 15 UST. 2, PAR. 34 UST. 3 ZDANIE DRUGIE), PAR. 41 UST. 1 PKT „W”, PAR. 48 UST. 1, PAR. 51 I PAR. 110 PKT „E” STATUTU SPÓŁDZIELNI ORAZ W PAR. 41 UST. 1 DODANO PKT „Y”2005-07-29 do dziś
630 MAJA 2006 R. -ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 7, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 30, PAR. 35, PAR. 41, PAR. 52, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 64, PAR. 66, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 83, PAR. 95, PAR. 97, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 130, PAR. 133, PAR. 137.2006-07-25 do dziś
727.11.2007 R. ZMIENIONO PAR.: 2, 6, 8, 11-14, 24, 26-37, 39-42, 44, 47-48, 52, 55, 58-62, 64-68, 71, 75-77, 81, 85, 91, 93-95, 97-98, 100-101, 104, 108-112, 119-121, 123-124, 128-131, 133, 135, 138 DODANO USTĘPY DO PAR.: 12, 27, 29, 37, 55, 81, 86, 97 DODANO PAR.: 106, 107 SKREŚLONO ROZDZIAŁ 4 DZIAŁU IV ORAZ USTĘPY LUB PUNKTY W PAR. 5, 8, 41, 48 ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 55-142 ORAZ NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY2007-12-20 do dziś
824.06.2008 R., 26.06.2008 R. ZMIENIONO: PAR. 32 UST. 6, 7, 8, PAR. 33 UST. 1, 2, PAR. 34 UST. 5, PAR. 36, PAR. 37 UST. 1, PAR. 41 UST. 1 PKT „A”, DODANO: UST. 8 W PAR. 128, SKREŚLONO: PAR. 30 UST. 3 I NADANO DOTYCHCZASOWYM USTĘPOM 4, 5, 6 NUMERACJĘ 3, 4, 5, W PAR. 41 UST. 1 PKT „Z”, A DOTYCHCZASOWY PUNKT „Ż” OZNACZONO JAKO „Z”2008-08-08 do dziś
916 CZERWCA 2009 R. ZMIENIONO BRZMIENIE: PAR. 34 UST. 5 PAR. 41 UST. 1 PKT „A” PAR. 1382009-08-14 do dziś
1025 MAJA 2010 R. (WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW) -ZMIENIONO BRZMIENIE: PAR. 8, PAR. 9 UST. 2, PAR. 19 UST. 4, PAR. 22, PAR. 108, PAR. 111, PAR. 128 UST. 1, PAR. 131 UST. 52010-06-17 do dziś
1129.09.2011 R. ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 4 I PAR. 14 UST. 22011-10-28 do dziś
128 CZERWCA 2017R. (WALNE ZGROMADZENIE) ZMIENIŁO BRZMIENIE: §2 UST.2, §9 UST.2, §11 UST.2 PKT 10 I 11, §13 UST.1, §14 UST.1, §28 UST.1, §29 UST.4, §33 UST.1, §39 UST.1 I 4, §48 UST.3 PKT „H”, §70, §84 UST.2, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2 DZIAŁU III STATUTU, §114, §115, §124 UST.2, §125 UST.1, §129 UST.3 PKT 2, §130 UST.4, §131 UST.3, USUNIĘTO: §12 UST.2 PKT 13, §118 UST.3 §124 UST.32017-10-17 do dziś
13ZMIANY OBECNE ZGŁASZANE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ W.Z.CZ. SP-NI Z DNIA 7 CZERWCA 2018 R. NR 3/2018: 1/ ZMIENIONO BRZMIENIE: § 2 UST. 2 TYTUŁ ROZDZIAŁU 1 DZIAŁU II. § B. § 9. § 10 UST. 3 PKT 8. § 12 UST. 2. § 18. § 19 UST. 1, § 22, § 27 UST. 1 I 3, § 30 UST. 2. § 34 UST. 3 I 5, § 35 UST. 4, § 36 UST. 5, § 39 UST. 5. § 48 UST. 1 PODPUNKT 1 A. § 54 UST. 2 I 3. § 55, § 56, § 57. § 58, § 59, § 60. § 61. § 70. § 76. § 77 UST. 1 I 2. § 78 UST. 1 I 2, § 79 UST. 1, § 80, § 81. § 100 UST. 1, § 110. § 111, § 115. § 128 UST, 5 I 8. § 129 UST. 1. § 130 UST. 1 I 2, § 131 UST. 4 I 6. § 137; 2/ DODANO: § 2 UST, 3, § 54 UST. 4. § 75 DOTYCHCZASOWA TREŚĆ OKREŚLONA JAKO USTĘP 1 Z DODANIEM UST. 2. 3 I 4, § 130 UST. 5, § 132 UST. 3; 3/ UCHYLONO: § 12 UST. 2 PKT 3, § 13, § 14. § 15. § 17, § 19 UST. 4, § 20. § 21, § 25. § 26, § 27 UST. 4, 5 I 6, § 41 UST. 1 PKT „R”, § 48 PODPUNKT 1 C. § 128 UST. 2.2018-09-18 do dziś
14ZMIANY OBECNIE ZGŁASZANE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ W.Z.CZ. SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2022 R. NR 22/2022: 1/ ZMIENIONO BRZMIENIE: § 2 USTĘP 2, § 7 USTĘPY 1 I 2, § 8 USTĘP 1 PUNKT E, § 9 USTĘP 2, § 12 USTĘP 2 PUNKTY 1, 7 I 11, § 29 USTĘPY 2 I 3, § 32 USTĘPY 1, 3 I 5, § 33 USTĘP 1, § 39 USTĘP 1 I 2, § 41 PUNKT T, § 46 USTĘP 2, § 48 PUNKT 2, § 52 USTĘP 1, § 60 USTĘP 4, § 137; 2/ ZMIENIONO OZNACZENIE PUNKTÓW: § 41 USTĘPIE 1 KOLEJNE PUNKTY PO PUNKCIE P OTRZYMUJĄ OZNACZENIA: R, S, T, U, W, Z; 3/ DODANO: § 4 PUNKT D, § 135 USTĘP 5;2022-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTATUT SPÓŁDZIELNI STANOWI, IŻ OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD.2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRYNCZYŃSKA2019-06-11 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA2019-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-11 do dziś
21. NazwiskoSOWIŃSKI2012-04-20 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-04-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-20 do dziś
31. NazwiskoSAMÓL2010-03-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-10 do dziś
41. NazwiskoSZYDŁOWSKI2005-03-31 do dziś
2. ImionaWITOLD MAKSYMILIAN2005-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-03-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-31 do dziś
51. NazwiskoFELCZAK2002-05-10 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW FELIKS2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMPIECKI2022-12-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2022-12-06 do dziś
2. ImionaFILIP2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANILUK2022-12-06 do dziś
2. ImionaIRENA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPIEWSKA2022-12-06 do dziś
2. ImionaHANNA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOR2022-12-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOCIŃSKA2022-12-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2017-10-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA HALINA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLECKA2017-10-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA GRAŻYNA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2017-10-17 do dziś
2. ImionaANNA WANDA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-10-28 do dziś
368 20 Z WYNAJMOWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R. data złożenia 11.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-12-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-29 do dziś
5data złożenia 12.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-07-25 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres ZA 2006 R.2007-06-25 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-08-14 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres ZA 2009 ROK2010-06-17 do dziś
10data złożenia 10.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-06-30 do dziś
11data złożenia okres ZA 2011 ROK2012-07-02 do dziś
12data złożenia 28.05.2013 okres ZA 2012 ROK2013-07-04 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
14data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
15data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
17data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
20data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
21data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-06-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-10-16 do dziś
2ZA 2005 R.2006-07-25 do dziś
32006 R.2007-06-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-08-14 do dziś
6ZA 2009 ROK2010-06-17 do dziś
7ZA 2010 ROK2011-06-30 do dziś
8ZA 2011 ROK2012-07-02 do dziś
9ZA 2012 ROK2013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 R.2002-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-12-19 do dziś
3ZA 2005 R.2006-07-25 do dziś
42006 R.2007-06-25 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
6ZA 2008 ROK2009-08-14 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-06-17 do dziś
8ZA 2010 ROK2011-06-30 do dziś
9ZA 2011 ROK2012-07-02 do dziś
10ZA 2012 ROK2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów