INTEREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000111310
Numer REGON: 810671836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2011-06-01
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5899/11/665]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP8106718362002-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 42182002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2009-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica TWARDOWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 70-320 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2011-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24 LISTOPADA 1994 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED BARBARĄ SOBECKĄ, NOTARIUSZEM W SZCZECINIE, REP. A NR 4449/1994 PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 4 KWIETNIA 2002 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED MARIĄ OLSZEWSKĄ, NOTARIUSZEM W SZCZECINIE, REP. A NR 701/2002 ZMIANA PARAGRAFÓW 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 UMOWY SPÓŁKI; DODANO PARAGRAFY 24 I 252002-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2004 R., REP. A NUMER 3033/2004 W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, ZMIANA § 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20.2004-07-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2009 R., REP. A NR 16577/2009, NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § § 3, 7 I 11 UMOWY SPÓŁKI.2009-10-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2010 R., REP. A NR 3538/2010, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO TREŚĆ § 13 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 24.11.1994 R. W TEN SPOSÓB, ŻE DO JEGO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI DODANO UST. 32011-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYPIS2011-03-07 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JERZY2011-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ2011-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIESZA2011-03-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARCIN2011-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2011-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIEŃ2011-06-01 do dziś
2. ImionaCEZARY ROMAN2011-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ2011-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT. 2. ZARZĄD MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI DO 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIEŃ2011-06-01 do dziś
2. ImionaCEZARY ROMAN2011-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKUŹMIN2002-05-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-05-20 do dziś
21. NazwiskoPRZYPIS2011-06-01 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2011-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-29 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-10-29 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-10-29 do dziś
409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-10-29 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-10-29 do dziś
610 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2009-10-29 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-10-29 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-10-29 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-10-29 do dziś
1049 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-10-29 do dziś
1150 TRANSPORT WODNY2009-10-29 do dziś
1251 TRANSPORT LOTNICZY2009-10-29 do dziś
1352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-10-29 do dziś
1455 ZAKWATEROWANIE2009-10-29 do dziś
1556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-10-29 do dziś
1658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-29 do dziś
1768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-10-29 do dziś
1869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-10-29 do dziś
1971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-29 do dziś
2072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-10-29 do dziś
2173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-29 do dziś
2274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-10-29 do dziś
2370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-10-29 do dziś
2486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2009-10-29 do dziś
2586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-10-29 do dziś
2693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-10-29 do dziś
2795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-10-29 do dziś
2896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-10-29 do dziś
2918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-10-29 do dziś
3033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-10-29 do dziś
3178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-10-29 do dziś
3280 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-10-29 do dziś
3381DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-10-29 do dziś
3482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-10-29 do dziś
3579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-10-29 do dziś
3647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-10-29 do dziś
3746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-10-29 do dziś
3847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.12.2010 okres 2009 R.2011-03-07 do dziś
2data złożenia 17.05.2011 okres 2010 ROK2011-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2011-03-07 do dziś
22010 ROK2011-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2011-03-07 do dziś
22010 ROK2011-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów