EXI-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000111160
Numer REGON: 730189156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-04-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/2364/16/994]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP7301891562002-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXI-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIERADZU SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 6822002-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2002-05-14 do dziś
2. Adresulica DĄBROWA nr domu 60A miejscowość WIELUŃ kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ kraj POLSKA 2002-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 17.09.1994 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM A. MUSIAŁA, PROWADZĄCĄ KN W WIELUNIU, REPERTORIUM A NR 3160/94. ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.04.2002 R., SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM J.KARASIAK, PROWADZĄCĄ KN W WIELUNIU, REPERTORIUM A NR 949/2002, W ZAKRESIE § § 8, 9, 12, 26 I 28.2002-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2002-05-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2002-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.999.000,00 ZŁ2002-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 PLN2002-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500000,00 PLN2002-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE EWENTUALNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2002-05-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2002-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH2002-05-14 do dziś
245 BUDOWNICTWO2002-05-14 do dziś
350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-05-14 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-05-14 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-05-14 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2002-05-14 do dziś
760 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-05-14 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-05-14 do dziś
971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów