„EXERT-EKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000111033
Numer REGON: 011508448
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-05-08
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/4251/2/498]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0115084482002-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXERT-EKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 281122002-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIELANY miejscowość WARSZAWA2002-05-08 do dziś
2. Adresulica TRYLOGII nr domu 2/16 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-982 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.1991 R. NOTARIUSZ ZOFIA KRYSIK, KANCELARIA NOTARIALNA NR 57 W WARSZAWIE, UL. SIENKIEWICZA 12/14, REP. A NR 1227/91 01.02.2002 R. NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 82, REP. A NR 1419/2002 ZMIANA §§ 2, 4, 10, 12, 14 UST. 2 PKT 9, 17.2002-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄŻKIEWICZ2002-05-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400 ZŁOTYCH2002-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1400,00 PLN2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄŻKIEWICZ2002-05-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-05-08 do dziś
274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-05-08 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-08 do dziś
445 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-05-08 do dziś
545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-05-08 do dziś
645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-05-08 do dziś
745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-05-08 do dziś
845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-05-08 do dziś
955 30 A RESTAURACJE2002-05-08 do dziś
1055 40 Z BARY2002-05-08 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów