„ASTRA-MAX” EWA ŁOGIN WITWICKA, JAROSŁAW WITWICKI, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000110964
Numer REGON: 890334430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-02-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4166/20/719]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA-MAX” EWA ŁOGIN WITWICKA, JAROSŁAW WITWICKI, SPÓŁKA JAWNA2002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina MIĘDZYLESIE miejscowość MIĘDZYLESIE2002-05-09 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 7 miejscowość MIĘDZYLESIE kod pocztowy 57-530 poczta MIĘDZYLESIE kraj POLSKA 2002-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.12.2001 R. 08.04.2002 R. ZMIENIONO PAR. 18 UMOWY2002-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA Z DNIA 29.12.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ PODJĘTA PRZEZ EWĘ ŁOGIN-WITWICKĄ I JAROSŁAWA WITWICKIEGO WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „ASTRA-MAX” EWA ŁOGIN-WITWICKA, JAROSŁAW WITWICKI, NUMER REGON 890334430, ZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MIĘDZYLESIA POD NUMERAMI 471/94 I 956/2001.2002-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOGIN WITWICKA2002-05-09 do dziś
2. ImionaEWA2002-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITWICKI2002-05-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW2002-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOGIN WITWICKA2002-05-09 do dziś
2. ImionaEWA2002-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITWICKI2002-05-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 4 REKLAMA2002-05-09 do dziś
274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-09 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-05-09 do dziś
452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-05-09 do dziś
551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-05-09 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów