„BONITEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000110952
Numer REGON: 015166252
Numer NIP: 5242427035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340286/21/870]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015166252 NIP 52424270352012-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONITEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2002-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILKÓW MORSKICH nr domu 9 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 KWIETNIA 2001 ROKU KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTY BUJALSKIEJ W WARSZAWIE, NR REP. A 2048/20012002-05-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2012 ROKU, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 13264/2012 ZMIANA § 3, § 6 UST. 1, § 12 UST. 22012-11-08 do dziś
325.06.2013 R. - PAWEŁ ORŁOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5757/2013 - ZMIENIONO § 6 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2013-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHOTSKI2012-11-08 do dziś
2. ImionaKANSTANTSIN2012-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCZH2012-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHATŁAS2020-02-10 do dziś
2. ImionaALINA2012-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCZH2012-11-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHOTSKAYA2002-05-07 do dziś
2. ImionaLIUDMILA2002-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2002-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2002-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHOTSKI2012-11-08 do dziś
2. ImionaKANSTANTSIN2012-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHOTSKAYA2002-05-07 do dziś
2. ImionaLIUDMILA2002-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-07 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-07 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-11-08 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-11-08 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-11-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-08 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-11-08 do dziś
679 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-11-08 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-11-08 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-11-08 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-11-08 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-12 do dziś
2data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-12 do dziś
3data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-12 do dziś
4data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
5data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów