„ENERGETYKA CIEPLNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000110800
Numer REGON: 750051181
Numer NIP: 8361328631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389754/22/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP7500511812002-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGETYKA CIEPLNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze 10242002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2002-05-09 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 2 miejscowość SKIERNIEWICE kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2002-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 16.12.1996 ROKU, REPERTORIUM A NR 1557/96, KANCELARIA NOTARIUSZA ELŻBIETY WERWIŃSKIEJ W SKIERNIEWICACH. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 9.04.2002, NOTARIUSZ E. WERWIŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SKIERNIEWICACH, REP. A NR 997/2002 ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2002-05-09 do dziś
225.07.2003 R., REPERTORIUM A NR 3080/2003 R., KANCELARIA NOTARIUSZA BEATY FIDRYSIAK W SKIERNIEWICACH ZMIANA ZDANIA 5-GO § 5, § 7.2003-09-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 4.12.2003 R., NOTARIUSZ B. FIDRYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6084/2003 -ZMIENIONO § 6, WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ § § 8, 9, 10 ZAŚ DOTYCHCZASOWE § § 8-14 OZNACZONO JAKO § § 11-17.2004-02-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2004 R. REPERTORIUM „A” NR 764/2004 KANCELARIA NOTARIALNA W SKIERNIEWICACH NOTARIUSZ BEATA FIDRYSIAK: ZMIANA § 7, § 11, § 14, SKREŚLA SIĘ § § 15, 16, 17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2004-03-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 25.05.2005 R., REPERTORIUM A NR 2471/2005, NOTARIUSZ ELŻBIETA MARIA BOŻYKOWSKA -KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, W PAR. 12 SKREŚLONO PKT 4 A DOTYCHCZASOWE OZNACZENIA PUNKTÓW 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 142005-06-13 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2009 R., NOTARIUSZ BEATA BRZEŻAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKIERNIEWICACH, REPERTORIUM A NR 100/2009, ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2009 R., NOTARIUSZ BEATA BRZEŻAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKIERNIEWICACH, REPERTORIUM A NR 171/2009, ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA MIASTO SKIERNIEWICE2002-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7501477972002-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.522 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.522.000,00 ZŁ2007-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego24522000,00 ZŁ2007-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport123742000,00 PLN2002-05-09 do dziś
2776000,00 ZŁ2007-12-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB DWÓCH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI LUB WICEPREZES SPÓŁKI.2004-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZYŃSKI2019-04-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ARKADIUSZ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-29 do dziś
PREZES ZARZĄDU2021-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDADASIEWICZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaEWELINA BARBARA2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-14 do dziś
21. NazwiskoHOLAK2021-06-29 do dziś
2. ImionaMARIAN2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-29 do dziś
31. NazwiskoMŁYNARCZYK2019-01-23 do dziś
2. ImionaEWA2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-23 do dziś
41. NazwiskoSELIGA2019-12-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-17 do dziś
51. NazwiskoJASIŃSKI2021-02-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSTRZELCZYK2009-01-07 do dziś
2. ImionaZOFIA2009-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-01-07 do dziś
21. NazwiskoFILIPEK2019-07-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-02-19 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-02-19 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-02-19 do dziś
436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-02-19 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-02-19 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-19 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-19 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-19 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-19 do dziś
1035 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 01.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 22.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 25.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
5data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
6data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
10data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
11data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
13data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
14data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
17data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
18data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
19data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
20data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
21data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
501.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
501.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów