GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000110654
Numer REGON: 812498135
Numer NIP: 9552038910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10707/22/529]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8124981352003-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina NOWOGARD miejscowość NOWOGARD2015-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWOGARD kraj POLSKA 2022-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2002 R., NOTARIUSZ BEATA BAŁABAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 397/20022002-04-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LUTEGO 2010 R., REP. A NR 1203/2010, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO: § 6, § 10, § 11, § 14 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2011 R., REP. A NR 4098/2011, NOTARIUSZ DOROTA SZUMAN-KRZYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO: § 2, § 3, § 14 UMOWY SPÓŁKI -W § 6 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKTY: 12, 13, 14, 15.2011-10-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LUTEGO 2015 R., REP. A NR 771/2015, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §2 UST.1, UST.2; §3; §6; - DODANO: §16 UST.42015-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVORONA2017-01-27 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DO KWOTY 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVORONA2017-01-27 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2010-03-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-03-29 do dziś
PREZES ZARZĄDU2011-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-29 do dziś
246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2015-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2015-04-30 do dziś
202 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2015-04-30 do dziś
310 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2015-04-30 do dziś
410 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2015-04-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-30 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-30 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2015-04-30 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2002 -31.12.20022003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-09 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-13 do dziś
8data złożenia 17.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
9data złożenia 22.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-09 do dziś
10data złożenia 16.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
11data złożenia 16.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
12data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-09 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-13 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-09 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-09 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-13 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-09 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów