SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁOŃSKA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000110641
Numer REGON: 300011997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-02-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/3467/23/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁOŃSKA” W LIKWIDACJI2022-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 14 nr lokalu 64 kod pocztowy 61-397 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 MARCA 2002 R.2002-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-05-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁAMI NR 6 I 7 Z DNIA 19.05.2000 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POZNANIU DOKONANO PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI W TEN SPOSÓB, ŻE Z DNIEM 01.01.2000 R. ZOSTAŁY WYODRĘBNIONE SPÓŁDZIELNIE: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAKĄTEK” I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BŁOŃSKA”.2002-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POZNANIU2002-05-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000098156 2002-05-11 do dziś
5. Numer REGON0004883902002-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-11 do dziś
ZARZĄD2022-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-05-11 do dziś
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWÓDZKI2002-05-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2002-05-11 do dziś
2. ImionaHANNA2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaABEL2002-05-11 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI2021-07-29 do dziś
268 20 Z WYNAJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI2021-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2023 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-02-05 do dziś
2data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-02-06 do dziś
3data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-06 do dziś
4data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-06 do dziś
5data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-02-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-02-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2021 NADZWYCZAJENGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BŁOŃSKA” W POZNANIU Z DNIA 01.02.2021 R W SPRAWIE POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI UCHWAŁA NR 1/2021 NADZWYCZAJENGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BŁOŃSKA” W POZNANIU Z DNIA 22.02.2021 R. W SPRAWIE POWTÓRNEGO POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI , 22.02.20212022-10-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI2022-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEWICZ2022-10-13 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów