„BUSINESS PAPERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000110345
Numer REGON: 014997198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2003-10-15
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/20315/3/652]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0149971982002-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS PAPERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 570972002-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-11-12 do dziś
2. Adresulica SEROCKA nr domu 10 nr lokalu II P kod pocztowy 04-333 poczta WARSZAWA 2002-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.1999 R. AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ ANNA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 3276/99 26.03.2002 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA KRAKOWIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WESOŁEJ REPERTORIUM A 979/2002 ZMIANY: §4, 5, 6, 8, 20, TEKST JEDNOLITY2002-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaMMT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-13 do dziś
4. Numer KRS0163688392002-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały00000685272002-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 500 ZŁ KAŻDY 25.500 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW2002-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-13 do dziś
2
2. ImionaKRZYŻEWSKA DZIURZYŃSKA2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGONDOROTA2002-05-13 do dziś
4. Numer KRS***********2002-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 6 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 500 ZŁ KAŻDY 3.000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW2002-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 PLN2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16000,00 PLN2002-05-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻEWSKA DZIURZYŃSKA2002-05-13 do dziś
2. ImionaDOROTA2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-05-13 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-05-13 do dziś
351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-05-13 do dziś
451 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-05-13 do dziś
552 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-05-13 do dziś
652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-05-13 do dziś
772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-05-13 do dziś
872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-05-13 do dziś
972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-05-13 do dziś
1072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-05-13 do dziś
1172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-05-13 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-05-13 do dziś
1374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-05-13 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2002-05-13 do dziś
1574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-13 do dziś
1680 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-05-13 do dziś
1793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-13 do dziś
1822 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-05-13 do dziś
1922 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-05-13 do dziś
2022 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-05-13 do dziś
2122 21 Z DRUKOWANIE GAZET2002-05-13 do dziś
2222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-13 do dziś
2322 23 Z INTROLIGATORSTWO2002-05-13 do dziś
2422 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów