FIRMA HANDLOWA „TOMPOL” SPÓŁKA JAWNA LECH PALUCH, TOMASZ KAŁUŻYŃSKI, DAMIAN ZABOROWSKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000110125
Numer REGON: 277593608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-04-29
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5079/2/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TOMPOL” SPÓŁKA JAWNA LECH PALUCH, TOMASZ KAŁUŻYŃSKI, DAMIAN ZABOROWSKI2002-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2002-04-29 do dziś
2. Adresulica 3 MAJA nr domu 1 miejscowość ZAWIERCIE kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 2002-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112 MARZEC 2002 ROK -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale12.03.2002 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU FIRMY HANDLOWEJ TOMPOL KAŁUŻYŃSKI TOMASZ, ZABOROWSKI DAMIAN, PALUCH LECH SPÓŁKA CYWILNA W TRBIE ART. 26 PAR. 4 KSH ZABOROWSKI DAMIAN ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W GLIWICACH POD NR I/1816/2001 KAŁUŻYŃSKI TOMASZ ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAWIERCIU POD NR 8951 PALUCH LECH ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ POD NR 27476/20012002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻYŃSKI2002-04-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2002-04-29 do dziś
2. ImionaLECH2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2002-04-29 do dziś
2. ImionaDAMIAN JAN2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻYŃSKI2002-04-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2002-04-29 do dziś
2. ImionaLECH2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2002-04-29 do dziś
2. ImionaDAMIAN2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-04-29 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-29 do dziś
352 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2002-04-29 do dziś
460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-04-29 do dziś
560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-04-29 do dziś
660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-04-29 do dziś
774 40 Z REKLAMA2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów