FIRMA HANDLOWA K & P KRZYSZTOF RAMUT, LIDIA FLISZEWSKA - RAMUT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000109827
Numer REGON: 350529206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401868/22/359]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA K & P KRZYSZTOF RAMUT, LIDIA FLISZEWSKA-RAMUT SPÓŁKA JAWNA2002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2002-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINA ulica UL. OGRODY nr domu 101 nr lokalu 9 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA 2021-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 16 CZERWCA 1991 ROKU 2. ANEKSY Z DNIA 7 GRUDNIA 1993 ROKU (ZMIANA ADRESU WSPÓLNIKA PKT 1), 9 STYCZNIA 1997 ROKU (ZMIANA ADRESU WSPÓLNIKA PKT 2), 22 PAŹDZIERNIKA 1999 ROKU (ZMIANA PKT XIII), 22 STYCZNIA 2001 ROKU (DODANIE DO PKT XIII PPKT A), 31 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU (ZMIANA PKT II, III, IV, V, VI, XI, PRZYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA), Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU (WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA), 6 LISTOPADA 2001 ROKU (ZMIANA PKT XIII PPKT A) 3. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 2001 ROKU2002-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMA HANDLOWA K & P KRZYSZTOF RAMUT, LIDIA FLISZEWSKA RAMUT SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA MOCY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 2001 ROKU, W MIEJSCE FIRMY HANDLOWEJ K & P SPÓŁKA CYWILNA, ZAWIĄZANEJ UMOWĄ SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 16 CZERWCA 1991 ROKU PRZEZ KRZYSZTOFA RAMUTA I PAWŁA OSTROGÓRSKIEGO. Z DNIEM 31 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU DO SPÓŁKI CYWILNEJ PRZYSTĄPIŁA LIDIA FLISZEWSKA-RAMUT. W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU WSPÓLNIK PAWEŁ OSTROGÓRSKI WYSTĄPIŁ ZE SPÓŁKI CYWILNEJ. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ NASTĄPIŁO WOBEC ZAISTNIENIA PRZESŁANEK OKREŚLONYCH W ART. 26 PAR. 4 KSH2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA K & P SPÓŁKA CYWILNA2002-04-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-25 do dziś
3. Numer w rejestrze1534/912002-04-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MISTA I GMINY W SKAWINIE2002-04-25 do dziś
5. Numer REGON3505292062002-04-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMUT2002-04-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISZEWSKA RAMUT2002-04-25 do dziś
2. ImionaLIDIA MARIA2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMUT2002-04-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISZEWSKA RAMUT2002-04-25 do dziś
2. ImionaLIDIA MARIA2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z HANDEL DETALICZNY OWOCAMI I WARZYWAMI2002-04-25 do dziś
252 22 Z HANDEL DETALICZNY MIĘSEM2002-04-25 do dziś
352 23 Z HANDEL DETALICZNY RYBAMI2002-04-25 do dziś
452 24 Z HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PAPIERNICZYMI, CUKIERNICZYMI2002-04-25 do dziś
552 25 Z HANDEL DETALICZNY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI2002-04-25 do dziś
652 26 Z HANDEL DETALICZNY WYROBAMI TYTONIOWYMI2002-04-25 do dziś
752 42 Z HANDEL DETALICZNY ODZIEŻĄ2002-04-25 do dziś
852 43 Z HANDEL DETALICZNY OBUWIEM2002-04-25 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2005 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-14 do dziś
2data złożenia 04.04.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-24 do dziś
3data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-08-19 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
5data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów