SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AUTOMATYK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000109732
Numer REGON: 001285306
Numer NIP: 8961003297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18912/22/615]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012853062002-04-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AUTOMATYK”2002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 6252002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-04-26 do dziś
2. Adresulica KURKOWA nr domu 35 kod pocztowy 50-210 poczta WROCŁAW 2002-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.04.1986 R.2002-04-26 do dziś
230 PAŹDZIERNIKA 2003 R. UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU.2004-01-07 do dziś
311.06.2007 R., ZMIANA PKT 2 I 3 W DZIALE II. 3. STATUTU.2007-07-31 do dziś
420.05.2009 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2009-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACKIEWICZ2022-07-22 do dziś
2. ImionaALINA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
21. NazwiskoJANICZEK2022-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLECKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaIWONA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMES2022-07-22 do dziś
2. ImionaBEATA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2022-07-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANÓW2022-07-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOSKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaGABRIELA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-26 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-26 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-04-26 do dziś
470 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-04-26 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
6data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
7data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-27 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
10data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-27 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów