GSM MAREK GRZYBOWSKI I PAWEŁ SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000109669
Numer REGON: 730161005
Numer NIP: 8321718047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353736/21/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 730161005 NIP 83217180472021-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSM MAREK GRZYBOWSKI I PAWEŁ SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA2002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2002-05-23 do dziś
2. Adresulica PLAC LEGIONÓW nr domu 3 kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ 2003-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 R. ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA 1 MARCA 2002 R. W ZAKRESIE PAR. 3.2002-05-23 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30.06.2003 R. ZMIANA §6 UMOWY DOTYCZĄCEGO SIEDZIBY SPÓŁKI2003-10-27 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 28.06.2005 R. DODANO PKT 17-21 W § 3.2005-07-28 do dziś
420.08.2008 R. -ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2008-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. G.S.M. MAREK GRZYBOWSKI I PAWEŁ SZCZEPANIAK SPÓŁKA CYWILNA. PAWEŁ SZCZEPANIAK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 6324. MAREK GRZYBOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 6326.2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2002-05-23 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2002-05-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2002-05-23 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2002-05-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-05-23 do dziś
264 20 B TELEFONIA RUCHOMA2002-05-23 do dziś
364 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-05-23 do dziś
464 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-05-23 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-23 do dziś
671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-05-23 do dziś
771 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-05-23 do dziś
874 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-05-23 do dziś
951 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-05-23 do dziś
1051 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-05-23 do dziś
1151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-05-23 do dziś
1251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-05-23 do dziś
1352 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-05-23 do dziś
1452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-23 do dziś
1555 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-05-23 do dziś
1660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-05-23 do dziś
1745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-07-28 do dziś
1850 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-07-28 do dziś
1950 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA.2005-07-28 do dziś
2050 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-07-28 do dziś
2152 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20032004-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 2005 R2006-07-31 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 19.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-23 do dziś
8data złożenia 17.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-26 do dziś
9data złożenia 22.07.2011 okres 20102011-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
32008 R.2009-07-28 do dziś
42009 ROK2010-08-23 do dziś
52007 ROK2008-09-26 do dziś
620102011-09-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów