FIRMA BUDOWLANA „STANWAL” MAŁGORZATA STANEK, WALDEMAR ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000109557
Numer REGON: 272528670
Numer NIP: 6440515390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507990/23/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP2725286702002-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA „STANWAL” MAŁGORZATA STANEK, WALDEMAR ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA2002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2002-04-26 do dziś
2. Adresulica WIEJSKA nr domu 155 miejscowość SOSNOWIEC kod pocztowy 41-216 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2002-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2001 R.2002-04-26 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/2004 Z DNIA 30.07.2004 R. ZMIANA DOTYCZY PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2004-08-19 do dziś
3WSPÓLNICY UCHWAŁĄ NR 1/2019 Z 06.03.2019R. DOKONALI ZMIANY § 6 UMOWY2019-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW ZWIĄZKU Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z ART. 626 ORAZ ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ FIRMA BUDOWLANA „STANWAL” MAŁGORZATA STANEK, WALDEMAR ADAMCZYK W DNIU 03.12.2001 R. PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W/W SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DECYZJA W TEJ SPRAWIE ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA W PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 03.12.2001 R. NR WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WALDEMARA ADAMCZYKA -46772 URZĄD MIASTA SOSNOWIEC, NR WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁGORZATY STANEK -46355 URZĄD MIASTA SOSNOWIEC2002-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2002-04-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA CZESŁAWA2002-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2002-04-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JULIAN2002-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA2002-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2002-04-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA CZESŁAWA2002-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2002-04-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JULIAN2002-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-03-15 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
2data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów