„ASTOMPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000109445
Numer REGON: 634402236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2002-11-21
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/12323/2/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTOMPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość CHYBY2002-04-29 do dziś
2. Adresulica SZAMOTULSKA nr domu 32 miejscowość CHYBY kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2002-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 STYCZNIA 2002 R., NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WIELKA 18/9 A, REPERTORIUM A 357/20022002-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCWOJDZIŃSKI2002-04-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000, - ZŁOTYCH.2002-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYDEJKO CWOJDZIŃSKA2002-04-29 do dziś
2. ImionaJOANNA AGATA2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000, - ZŁOTYCH.2002-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYDEJKO CWOJDZIŃSKA2002-11-21 do dziś
2. ImionaJOANNA AGATA2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCWOJDZIŃSKI2002-04-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-29 do dziś
21. NazwiskoKONIECZKA2002-04-29 do dziś
2. ImionaURSZULA2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-29 do dziś
31. NazwiskoCWOJDZIŃSKI2002-11-21 do dziś
2. ImionaSZYMON2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2002-04-29 do dziś
252 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-04-29 do dziś
352 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-04-29 do dziś
480 10 A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE2002-04-29 do dziś
580 10 B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE2002-04-29 do dziś
680 21 Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2002-04-29 do dziś
780 22 A SZKOŁY ZASADNICZE2002-04-29 do dziś
880 22 B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE2002-04-29 do dziś
980 22 C SZKOŁY ARTYSTYCZNE DRUGIEGO STOPNIA2002-04-29 do dziś
1080 22 D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE)2002-04-29 do dziś
1180 22 E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE2002-04-29 do dziś
1251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-04-29 do dziś
1380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-04-29 do dziś
1401 11 A UPRAWA ZBÓŻ2002-04-29 do dziś
1501 12 A UPRAWA WARZYW2002-04-29 do dziś
1601 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2002-04-29 do dziś
1751 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-04-29 do dziś
1852 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-04-29 do dziś
1952 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2002-04-29 do dziś
2052 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2002-04-29 do dziś
2152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-29 do dziś
2252 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-04-29 do dziś
2352 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów