SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANO-WŁASNOŚCIOWA „INTRAKT” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000109393
Numer REGON: 013034730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2014-04-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12118/14/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0130347302002-04-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANO-WŁASNOŚCIOWA „INTRAKT” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2010-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 34572002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARYWILSKA nr domu 36 kod pocztowy 03-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.03.1998 R.2002-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOLASA2004-11-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ2004-11-15 do dziś
21. NazwiskoWIETESKA2004-11-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-15 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-04 do dziś
41. NazwiskoRUDENKO2002-04-25 do dziś
2. ImionaBRYGIDA RENATA2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAREMBSKI2003-09-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETESKA2003-09-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYL2003-09-01 do dziś
2. ImionaCEZARY ANDRZEJ2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERW2003-09-01 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNĘK2003-09-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SZYMON2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I DOMAMI PRZYJĘTYMI W ADMINISTROWANIE2002-04-25 do dziś
245 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-04-25 do dziś
345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-04-25 do dziś
445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-04-25 do dziś
545 41 Z TYNKOWANIE2002-04-25 do dziś
645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-04-25 do dziś
745 44 A MALOWANIE2002-04-25 do dziś
845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-04-25 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-04-25 do dziś
1045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-04-25 do dziś
1145 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-04-25 do dziś
1245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-04-25 do dziś
1345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-04-25 do dziś
1445 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-04-25 do dziś
1545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-04-25 do dziś
1645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 27.09.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 04.08.2000 -28.06.20012002-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 02.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z DANIA 27.09.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 06.2001 DO 09.20022002-10-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 08.09.20052005-09-12 do dziś
4data złożenia 06.02.2007 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-02-22 do dziś
5data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
6data złożenia 18.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-21 do dziś
7data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
8data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
9data złożenia 19.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
11data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-02-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XVII GU 564/04 data wydania 30.08.20042004-09-28 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 11.02.20142014-04-03 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2005-02-15 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układunazwa organu wydającego SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XVII GUP 116/04 data wydania 03.01.20052005-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów