„BOOMERANG TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000109359
Numer REGON: 519453990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-09-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/53795/16/868]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 519453990 NIP 73932919362008-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOOMERANG TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIŚNIOWA nr domu 48 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-520 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 2056/2002 Z DNIA 10.04.2002 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2002-04-25 do dziś
224.09.2009 R., ASESOR NOTARIALNY ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA IRENY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 9061/2009 ZMIENIONO: § 3, § 7, § 122009-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYADAV2016-09-21 do dziś
2. ImionaMAHESH KUMAR2016-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2016-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYADAV2010-07-16 do dziś
2. ImionaMAHESH KUMAR2010-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-20 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-20 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-11-20 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-11-20 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-11-20 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-11-20 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-11-20 do dziś
863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-20 do dziś
974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-11-20 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 11.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-05-13 do dziś
3data złożenia 14.11.2008 okres ZA 2004 ROK; ZA 2005 ROK; ZA 2006 ROK; ZA 2007 ROK2008-12-01 do dziś
4data złożenia 09.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 ROK; ZA 2005 ROK; ZA 2006 ROK; ZA 2007 ROK2008-12-01 do dziś
2ZA 2008 ROK2009-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-05-13 do dziś
3ZA 2004 ROK; ZA 2005 ROK; ZA 2006 ROK; ZA 2007 ROK2008-12-01 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów