„BUMA GINO ROSSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000109269
Numer REGON: 013068485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2009-11-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/35047/9/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0130684852002-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMA -GINO ROSSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 524852002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-04-25 do dziś
2. Adresulica WITOLIŃSKA nr domu 44 nr lokalu 15 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-185 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.1997 R. NOTARIUSZ JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-2114/97 09.11.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU UL. J. KILIŃSKIEGO 3, NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ, REP. A-8668/2001, ZMIANA §§ 7, 10, TEKST JEDNOLITY.2002-04-25 do dziś
229.07.2009 R., RADOSŁAW RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIENIONO: § 15, § 16 SKREŚLONO: § 17 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2009-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMWM-GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7708481712008-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000166503 2008-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229.500 ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2002-04-25 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106000 ZŁ2002-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZYŃSKI2002-04-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ROMUALD2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106000 ZŁ2002-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego441500,00 PLN2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1336650,00 PLN2002-04-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZYŃSKI2002-04-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ROMUALD2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
4. Numer KRSPRZEZES ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2002-04-25 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFEDOROWICZ2002-04-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-04-25 do dziś
274 40 Z REKLAMA2002-04-25 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-25 do dziś
452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-04-25 do dziś
551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-04-25 do dziś
651 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2002-04-25 do dziś
770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-25 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-25 do dziś
970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-04-25 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-04-25 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 12.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 20.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2006 okres 20052006-07-31 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 20062007-07-06 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 20082009-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-31 do dziś
220062007-07-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
420082009-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-04 do dziś
220052006-07-31 do dziś
320062007-07-06 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
520082009-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów