„APTEKA VITA LAZARU - DELWO, HORNICKA SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000109071
Numer REGON: 390603957
Numer NIP: 6941487635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502533/23/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP3906039572004-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA VITA LAZARU DELWO, HORNICKA SPÓŁKA JAWNA”2002-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZŁOTORYJSKI gmina ZŁOTORYJA miejscowość ZŁOTORYJA2002-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTORYJA ulica RYNEK nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 59-500 poczta ZŁOTORYJA kraj POLSKA 2011-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2001 R.2002-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.12.2001 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ „APTEKA VITA SPÓŁKA CYWILNA MARIOLA LAZARU -DELWO, DOROTA HORNICKA” EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA LEGNICY NUMERY 21933, 21934 REGON 3906039572002-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAZARU DELWO2002-04-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA2002-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-24 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNICKA2002-04-24 do dziś
2. ImionaDOROTA ALICJA2002-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-24 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAZARU DELWO2002-04-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA2002-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNICKA2002-04-24 do dziś
2. ImionaDOROTA ALICJA2002-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-18 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-09-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-18 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 2006 ROK2007-09-05 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres ZA 2007 ROK2008-07-17 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-08-13 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-16 do dziś
9data złożenia 02.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-16 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 20112012-07-06 do dziś
11data złożenia 16.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-18 do dziś
22006 ROK2007-09-05 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-17 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-08-13 do dziś
52009 ROK2010-07-16 do dziś
62010 ROK2011-06-16 do dziś
720112012-07-06 do dziś
82012 ROK2013-05-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-05 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów