HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000108863
Numer REGON: 810098271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2008-08-06
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/7433/8/91]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810098271 NIP 95520363022008-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KURZA STOPKA nr domu 5 CD kod pocztowy 70-535 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2008-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KATOWICACH2002-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-11-25 do dziś
3. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 227 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-950 poczta KATOWICE 2002-11-25 do dziś
21. Firma oddziałuHIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDYNI2002-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-11-25 do dziś
3. Adresulica LIMBOWA nr domu 39 A miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-520 poczta GDYNIA 2002-11-25 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DN. 17.12.2001 R., REP. A NR 8601/2001 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOBROSŁAWĘ KUNIEWICZ KN W SZCZECINIE.2002-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAKT NOTARIALNY Z DN. 17.12.2001 R., REP. A NR 8596/2001 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOBROSŁAWĘ KUNIEWICZ UCHWAŁA DARIUSZA MARKA MICHALSKIEGO I JACKA MARIANA GOŃDA -JEDYNYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „HIGIENA”, WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA POD NUMERAMI: JACEK GOŃDA NR HG/050690/01 I DARIUSZ MICHALSKI -NR HG/050689/01 -O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 PAR. 2 K.S.H.2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2002-04-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 242 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 242.000 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2002-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŃDA2002-04-22 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 242 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 242.000 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2002-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego484000,00 PLN2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1484000,00 PLN2002-04-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORGUŃSKI2008-03-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2002-04-22 do dziś
224 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2002-04-22 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-04-22 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-22 do dziś
560 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 22.04. -31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 22.04. -31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 22.04. -31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów