ME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000108761
Numer REGON: 690457914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2020-12-29
Sygnatura akt[RDF/273510/20/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP6904579142002-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 16752002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina ZŁOTÓW miejscowość ZŁOTÓW2018-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTÓW ulica UL. ZA DWORCEM nr domu 1D kod pocztowy 77-400 poczta ZŁOTÓW kraj POLSKA 2018-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PODSTAWA DOKONANIA WPISU: UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 LUTEGO 1997 SPORZĄDZONY W KANCELARI NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO REP. NR 199/1997; NIEZAREJESTROWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LUTEGO 2002 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO REP. NR 324/2002, ZMIENIONO PARAGRAFY NUMER: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 40, SKREŚLONO PARAGRAFY NUMER: 34, 37, 38, 39.2002-04-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY 30.12.2009 R., REP. A NR 5651/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMANA PROWADZĄCEGO KANCELARIE NOTARIALNĄ W NOWYM SĄCZU UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE2010-03-01 do dziś
316.12.2011 R. REP. A NR 8218/2011, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU ZMIENIONO BRZMIENIE: PAR. 13, PAR. 14, PAR. 25, PAR. 31.2012-01-26 do dziś
407.03.2014 R., REP. A NR 1630/2014, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU PRZY UL. PIJARSKIEJ 8 ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 10 I PAR. 20 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-21 do dziś
501.12.2014 R., REP. A NR 7979/2014, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU PRZY UL. PIJARSKIEJ 8 ZMIENIONO: PAR. 8 I PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2014-12-19 do dziś
610.11.2015R., NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 7171/2015, ZMIANA DOTYCZY PAR. 3 ORAZ PAR. 352016-03-15 do dziś
716.12.2016R REP. A NR. 14305/2016 BARTOSZ ŁUSZCZAK, NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 25 UST. 12017-01-03 do dziś
820.12.2017 R. - REPERTORIUM A NR 6935/2017, NOTARIUSZ ANNA SOBCZYK-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZŁOTOWIE - ZMIANA: § 2, § 3, § 25 PKT 1.2018-02-01 do dziś
919.07.2019R., NOTARIUSZ DARIA GOŁASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZŁOTOWIE, REP. A NR 6574/2019 - ZMIENIONO: §2, §7, §11, §12, §13, §19, §20, §21, §23, §31, §32; - SKREŚLONO: §14, §15, §16, §17, §18, §25.2019-09-11 do dziś
1019.07.2019R., REP. A NR 6570/2019, NOTARIUSZ DARIA GOŁASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZŁOTOWIE - ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI2020-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERG SPÓŁKA AKCYJNA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5702170112017-02-09 do dziś
4. Numer KRS0000427063 2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBITA2018-07-10 do dziś
2. ImionaTERESA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBITA2018-07-10 do dziś
2. ImionaMAREK2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁACHOWICZ2018-07-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRABENDA2010-06-15 do dziś
2. ImionaSYLWESTER ADAM2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-15 do dziś
PREZES ZARZĄDU2012-01-26 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2017-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUMIDAJEWICZ2002-04-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF ROBERT2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-19 do dziś
247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-19 do dziś
347 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-19 do dziś
447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-11 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-11 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2019-09-11 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2019-09-11 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-09-11 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 28.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2001 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-08-17 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 2005 R.2006-08-02 do dziś
6data złożenia 28.06.2007 okres ROK 20062007-08-08 do dziś
7data złożenia 19.06.2008 okres 2007 R.2008-07-02 do dziś
8data złożenia 28.03.2009 okres 2008 R.2009-04-28 do dziś
9data złożenia 31.05.2010 okres 2009 R.2010-06-28 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-09-27 do dziś
11data złożenia 02.05.2012 okres 2011 R.2012-05-17 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 2012 R.2013-07-31 do dziś
13data złożenia 12.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
14data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
15data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
16data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
17data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
18data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-08 do dziś
19data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-08-02 do dziś
2ROK 20062007-08-08 do dziś
32007 R.2008-07-02 do dziś
42008 R.2009-04-28 do dziś
52009 R.2010-06-28 do dziś
62010 R.2011-09-27 do dziś
72011 R.2012-05-17 do dziś
82012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
13OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-17 do dziś
22005 R.2006-08-02 do dziś
3ROK 20062007-08-08 do dziś
42007 R.2008-07-02 do dziś
52008 R.2009-04-28 do dziś
62009 R.2010-06-28 do dziś
72010 R.2011-09-27 do dziś
82011 R.2012-05-17 do dziś
92012 R.2013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
15OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-08 do dziś
16OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-17 do dziś
42005 R.2006-08-02 do dziś
5ROK 20062007-08-08 do dziś
62007 R.2008-07-02 do dziś
72008 R.2009-04-28 do dziś
82009 R.2010-06-28 do dziś
92010 R.2011-09-27 do dziś
102011 R.2012-05-17 do dziś
112012 R.2013-07-31 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
16OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-08 do dziś
17OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów