IPHARM PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000108738
Numer REGON: 272196452
Numer NIP: 9540007329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520069/23/953]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIPHARM PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-05-08 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 4 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-035 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W KATOWICACH W DNIU 25 MARCA 2002 R.2002-05-08 do dziś
228.06.2007 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 6, 7, 8, 10, 12 PKT 2, 16, 17.2007-09-26 do dziś
3ZMIANA UMOWY Z DNIA 17.06.2010 R. ZMIENIONO: § 1, § 2A, § 3, § 6, § 8, § 10, § 16, § 172010-06-24 do dziś
4UMOWA ZMIENIONA W DN. 31.05.2017 R. ZMIENIONO § 6, 7, 9, 10, USUNIĘTO § 17.2017-06-09 do dziś
531.07.2017 R., ZMIENIONO TREŚĆ: § 2A, § 3 UST. 1, § 6 I § 7.2017-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI: APTEKA „ZIELARSKA” S.C. SYLWIA WIECZNIAK, BARBARA MIKOŁAJEK, UCHWAŁĄ PODJĘTĄ PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 24 MARCA 2002 R. SYLWIA WIECZNIAK, BARBARA MIKOŁAJEK -REJESTR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 63528, 632872002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIPHARM PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427794382017-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000400981 2017-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MEDICO 1000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2416018332017-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000356635 2017-06-09 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-08 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„MEDICO 1000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2416018332017-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000356635 2017-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIPHARM PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427794382017-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000400981 2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPECYNA2015-03-20 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2015-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-03-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-20 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-20 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-03-20 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-20 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-20 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-20 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3data złożenia 18.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
4data złożenia 18.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 01.01.20162018-11-22 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
12data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 01.01.20162018-11-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów