„A.P.H. ELECTRONICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000108675
Numer REGON: 011563022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-11-28
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/22517/3/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0115630222002-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.P.H. ELECTRONICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 324172002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-28 do dziś
2. Adresulica MOKOTOWSKA nr domu 43 kod pocztowy 00-551 poczta WARSZAWA 2003-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04, 1992 NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 11/13 REP. A 2687/92 -ZAWIĄZANIE UMOWY SPÓŁKI ZMIANY 4.12.2001 R MAREK MAJCHRZAK, WARSZAWA UL. POLNA 22/13 REP A 8625/2001 ZMIANY PAR. 4, 6, 9, 13 21.03.2002 NOTARIUSZ BEATA TURKOT, WARSZAWA UL. MOKOTOWSKA 45/2 REP A 890/2002 ZMIANY PAR. 4, 6, 7, 13 I 202002-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2002-05-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2002-05-29 do dziś
2. ImionaANNA2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2002-05-29 do dziś
272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-05-29 do dziś
372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-05-29 do dziś
472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-05-29 do dziś
573 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2002-05-29 do dziś
673 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2002-05-29 do dziś
773 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2002-05-29 do dziś
874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-05-29 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-05-29 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-05-29 do dziś
1174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-29 do dziś
1233 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2002-05-29 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2002-05-29 do dziś
1474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-05-29 do dziś
1574 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRACY2002-05-29 do dziś
1674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-29 do dziś
1785 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2002-05-29 do dziś
1885 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-05-29 do dziś
1985 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-29 do dziś
2051 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-29 do dziś
2151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-05-29 do dziś
2251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-05-29 do dziś
2351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-05-29 do dziś
2452 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-05-29 do dziś
2572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-05-29 do dziś
2672 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów