INSTYTUT PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ „IPS”

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000108181
Numer REGON: 015150564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2010-05-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/11060/10/5]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2002-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151505642002-06-20 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ „IPS”2002-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-06-28 do dziś
2. Adresulica BEMA nr domu 57A kod pocztowy 01-244 poczta WARSZAWA 2004-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 07 MARCA 2002 ROKU2002-04-19 do dziś
224 MAJA 2002 ROKU -PAR. 1, PAR. 3 ZMIENIONO; PAR. 21 USUNIĘTO2002-06-20 do dziś
317 PAŻDZIERNIK 2002 ROKU-W PAR. 12-ZMIENIONO PKT 19, DODANO OD PKT 21 DO PKT 32.2002-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów
Rubryka 9 - Organ sprawujący nadzór
11. IgnorujMINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2002-04-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2002-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEST ON WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMYSKI2002-06-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZBIGNIEW2002-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-04-19 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-19 do dziś
374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-04-19 do dziś
474 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-04-19 do dziś
574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-04-19 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-19 do dziś
780 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-04-19 do dziś
885 31 B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2002-04-19 do dziś
985 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2002-04-19 do dziś
1074 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-04-19 do dziś
1122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-19 do dziś
1274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-04-19 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2002-04-19 do dziś
1472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-04-19 do dziś
1572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-04-19 do dziś
1672 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-04-19 do dziś
1751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-04-19 do dziś
1852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-04-19 do dziś
1974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-04-19 do dziś
2055 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-11-08 do dziś
2155 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2002-11-08 do dziś
2274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-11-08 do dziś
2314 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA2002-11-08 do dziś
2414 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY2002-11-08 do dziś
2590 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-11-08 do dziś
2645 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-11-08 do dziś
2780 30 SZKOLNICTWO WYŻSZE2002-11-08 do dziś
2852 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-11-08 do dziś
2950 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-11-08 do dziś
3070 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-11-08 do dziś
3170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-11-08 do dziś
3255 1 HOTELE2002-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2010-05-14 do dziś
22005 ROK2010-05-14 do dziś
32006 ROK2010-05-14 do dziś
42007 ROK2010-05-14 do dziś
52008 ROK2010-05-14 do dziś
62009 ROK2010-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów