BUSINESS & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000108064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-04-19
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/3558/2/537]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-04-19 do dziś
2. Adresulica GÓRSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 5A miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-033 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuB & F2002-04-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina RYN miejscowość KOZIN2002-04-19 do dziś
3. Adreskod pocztowy 11-532 poczta WILKASY 2002-04-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 22 LUTEGO 2002 R. REPERTORIUM NR 969/2002 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 M. 23 NOTARIUSZ: DARIUSZ WIERZCHUCKI ASESOR NOTARIALNY: ALEKSANDRA ZAPART2002-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-19 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGAZETA WYBORCZA2002-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIK FILA2002-04-19 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 160 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 80.000,00 ZŁOTYCH2002-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILA2002-04-19 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 160 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 80.000,00 ZŁOTYCH2002-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILA2002-04-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 40.000,00 ZŁOTYCH2002-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2002-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1190000,00 PLN2002-04-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2002-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILA2002-04-19 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-04-19 do dziś
274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-19 do dziś
351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-04-19 do dziś
455 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2002-04-19 do dziś
555 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-04-19 do dziś
671 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2002-04-19 do dziś
771 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-19 do dziś
892 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-19 do dziś
974 40 Z REKLAMA2002-04-19 do dziś
1074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów