SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LUBOMIERZANKA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000107886
Numer REGON: 230404972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-07-31
Sygnatura akt[RDF/411260/22/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2304049722002-04-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LUBOMIERZANKA”2002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 5842002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LWÓWECKI gmina LUBOMIERZ miejscowość LUBOMIERZ2002-04-17 do dziś
2. Adresulica GRYFIOGÓRSKA nr domu 8 nr lokalu 1 kod pocztowy 59-623 poczta LUBOMIERZ 2002-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124 MARCA 1997 R.2002-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHUTNIK2015-10-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SM.2015-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaACHRAMOWICZ2017-10-02 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKA2015-10-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROSZCZYŃSKA2015-10-14 do dziś
2. ImionaHALINA2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-30 do dziś
4data złożenia 18.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-12-07 do dziś
5data złożenia 01.10.2007 okres ZA 2006 R.2007-10-22 do dziś
6data złożenia 19.08.2008 okres 2007 ROK2009-04-15 do dziś
7data złożenia 24.08.2009 okres 2008 ROK2009-11-24 do dziś
8data złożenia 24.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
9data złożenia 13.03.2013 okres ZA 2010 ROK2013-05-29 do dziś
10data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
11data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
13data złożenia 01.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
14data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-02 do dziś
15data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
16data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
17data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
18data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-14 do dziś
19data złożenia 25.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-25 do dziś
20data złożenia 31.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-12-07 do dziś
2ZA 2006 R.2007-10-22 do dziś
32007 ROK2009-04-15 do dziś
42008 ROK2009-11-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
6ZA 2010 ROK2013-05-29 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-12-07 do dziś
3ZA 2006 R.2007-10-22 do dziś
42007 ROK2009-04-15 do dziś
5ZA 2010 ROK2013-05-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów