„BUDO-PETRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000107878
Numer REGON: 910125088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-03-30
Sygnatura akt[RDF/194629/20/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9101250882002-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-PETRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 8152002-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2002-05-17 do dziś
2. Adresulica OKRZEI nr domu 59 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK 2004-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-15.02.1993 R. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM JAROSŁAWEM KUŹNICKIM -KANCELARIA NOT. WE WŁOCŁAWKU, UL. OKRZEI 54, REP. A nr 254/1993; -13.12.2001 R. -NOT. MIROSŁAW JACEK SULIKOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WŁOCŁAWKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 15 -ZMIENIONO PAR. 5, 6, DODANO PKT „C” W PAR. 11 ORAZ DODANO PAR. 15, 16, 17 UMOWY SPÓŁKI. ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW, DAWNIEJ NASTĘPUJĄCYCH PO PAR. 14 (ZWIĘKSZONO O TRZY).2002-05-17 do dziś
214.04.2004 R., REP. A NR 2591/04, NOT. MIROSŁAW JACEK SULIKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 15, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2004-09-17 do dziś
325.03.2008 R., REP. A NR 748/2008; NOTARIUSZ JAROSŁAW KUŹNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU ZMIANA § 22; UCHYLENIE OD § 15 DO § 17; ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW OD § 18 DO § 23 NA § 15 DO § 202008-04-17 do dziś
406.05.2009 R; REP A NR 1221/2009; NOTARIUSZ JAROSŁAW KUŹNICKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU; ZMIENIONO § 5, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2009-06-04 do dziś
507.11.2019 R.; REP. A NR 11529/2019; NOTARIUSZ WOJCIECH GOŁĘBIEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU; ZMIANA § 8 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2002-05-17 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUFAL2002-05-17 do dziś
2. ImionaJACEK BOGDAN2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU -ŁĄCZNIE -JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2002-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2002-05-17 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRUSZYNA2019-12-05 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-04 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-04 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-06-04 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-06-04 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-04 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-06-04 do dziś
752 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2009-06-04 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-06-04 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-06-04 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-04 do dziś
1182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-06-04 do dziś
1237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-06-04 do dziś
1338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-06-04 do dziś
1438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-06-04 do dziś
1538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-06-04 do dziś
1638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-06-04 do dziś
1739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-06-04 do dziś
1881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-06-04 do dziś
1943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-06-04 do dziś
2043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-06-04 do dziś
2143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-06-04 do dziś
2243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-04 do dziś
2341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-04 do dziś
2468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-06-04 do dziś
2581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-06-04 do dziś
2673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument I -XII 2001 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument I -XII 20012003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument I -XII 2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument I -XII 2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument I-XII 2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument I-XII 2003 R.2004-05-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
5data złożenia 12.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
6data złożenia 04.04.2007 okres 2006 R.2007-05-07 do dziś
7data złożenia 09.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-20 do dziś
8data złożenia 27.04.2010 okres I -XII 2009 R.2010-05-06 do dziś
9data złożenia 13.02.2012 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-02-17 do dziś
10data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
11data złożenia 26.03.2013 okres ZA 2012 R.2013-04-04 do dziś
12data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
14data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
15data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
16data złożenia 02.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
17data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
22006 R.2007-05-07 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-20 do dziś
4I -XII 2009 R.2010-05-06 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-02-17 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
7ZA 2012 R.2013-04-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie I -XII 2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie I-XII 2003 R.2004-05-05 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
52006 R.2007-05-07 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-20 do dziś
7I -XII 2009 R.2010-05-06 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-02-17 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
10ZA 2012 R.2013-04-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów