ASPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000107662
Numer REGON: 015148060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2013-09-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19914/13/490]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina TŁUSZCZ miejscowość TŁUSZCZ2002-04-19 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 23 miejscowość TŁUSZCZ kod pocztowy 05-240 poczta TŁUSZCZ kraj POLSKA 2002-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZA CYGANA W WARSZAWIE W DNIU 09.04.2002 R., REPERTORIUM A NR 3251/2002.2002-04-19 do dziś
2TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 3 KWIETNIA 2003 R. REPERTORIUM A NR 2685/2003 PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANY: PAR. 8 PKT 2 I 5, PAR. 9 PKT 6 I PAR. 10 ORAZ DODANIE PKT 8 W PAR. 9.2003-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNTS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2012-03-07 do dziś
4. Numer KRS0000408753 2012-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2012-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-03-07 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2002-04-19 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2002-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁTOWSKI2002-04-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-04-19 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-04-19 do dziś
371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-19 do dziś
451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-04-19 do dziś
551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-04-19 do dziś
652 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-04-19 do dziś
731 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-19 do dziś
850 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2002-04-19 do dziś
952 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-19 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-04-19 do dziś
1160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 08.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-04-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-04-13 do dziś
4data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-10 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 2006 R.2007-07-12 do dziś
6data złożenia 17.07.2008 okres 2007 R.2008-08-01 do dziś
7data złożenia 04.05.2009 okres 2008 R.2009-05-19 do dziś
8data złożenia 21.06.2010 okres 2009 R.2010-07-09 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 2010 R.2011-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-10 do dziś
22006 R.2007-07-12 do dziś
32007 R.2008-08-01 do dziś
42008 R.2009-05-19 do dziś
52009 R.2010-07-09 do dziś
62010 R.2011-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-05-11 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-04-10 do dziś
32006 R.2007-07-12 do dziś
42007 R.2008-08-01 do dziś
52008 R.2009-05-19 do dziś
62009 R.2010-07-09 do dziś
72010 R.2011-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów