„BONDA. PL” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000107632
Numer REGON: 192734925
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6543/20/420]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1927349252005-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONDA. PL” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2002 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU NOTARIUSZ: ADAM WASAK, REPERTORIUM A 1505/2002.2002-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIELOWSKI2005-03-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2005-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2006-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZEK2002-04-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2002-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2005-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-05-26 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-05-26 do dziś
395 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2014-05-26 do dziś
462 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-05-26 do dziś
547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-31 do dziś
2data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
3data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
4data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
5data złożenia 17.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
6data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
7data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
8data złożenia 29.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-30 do dziś
9data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
10data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
11data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-01-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-01-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów