ABC DESIGN CONSULTANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000107139
Numer REGON: 010714915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6712/21/261]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010714915 NIP 52210265492008-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaABC DESIGN CONSULTANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 409212002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO2021-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO ulica UL. MIĘDZYNARODOWA nr domu 9 nr lokalu 9A kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA 2021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.1994 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA W KANCELARII NOTARIALANEJ W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90, REPERTORIUM A NR 11601/94 21.03.2002 R. NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SŁUPECKIEJ 7/15, REP. A NR 751/2002, ZMIANY § 7, 8, 9, 10, 12, 14, JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-04-16 do dziś
215.01.2021 R., REP. A NR 195/2021, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE, ZMIANA PARAGRAFÓW: 2,3,7,8,102021-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUI2021-03-23 do dziś
2. ImionaTHI BICH PHUNG2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUI2021-03-23 do dziś
2. ImionaTHI BICH PHUNG2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-23 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-23 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-03-23 do dziś
453 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-03-23 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2021-03-23 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-03-23 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-03-23 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2021-03-23 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2008 okres OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-04-23 do dziś
2data złożenia 21.04.2008 okres OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2008-04-23 do dziś
3data złożenia 21.04.2008 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2008-04-23 do dziś
4data złożenia 21.04.2008 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2008-04-23 do dziś
5data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
6data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
7data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
8data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
9data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-04-23 do dziś
2OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2008-04-23 do dziś
3OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2008-04-23 do dziś
4OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2008-04-23 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-04-23 do dziś
2OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2008-04-23 do dziś
3OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2008-04-23 do dziś
4OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2008-04-23 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów