FIRMA HANDLOWA „PANTOFELEK” BARBARA KAMIŃSKA, KAROL ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000106985
Numer REGON: 002495589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[RDF/375093/22/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0024955892002-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PANTOFELEK” BARBARA KAMIŃSKA, KAROL ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2002-04-16 do dziś
2. Adresulica SUŁKOWSKIEGO nr domu 13 miejscowość BYDGOSZCZ kod pocztowy 85-634 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2002-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI Z DN. 11.09.1990 -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z DN. 16.03.2002 R.2002-04-16 do dziś
21) DATA ZMIANY UMOWY 29 X 2012 R. 2) REPERTORIUM A NR 2579/2012 R. ELŻBIETA MAJCHRZYK W SOLCU KUJAWSKIM 3) ZMIANA BRZMIENIA PUNKTU NR 10 4) PUNKTY NR 10-12 OTRZYMUJĄ NUMERY OD 11 DO 132012-12-20 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23.08.2013R. ZMIENIONO PKT 4 I PKT 10 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.08.2013R. ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PKT 10-13 W TEN SPOSÓB, ŻE OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ 11-142013-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH BARBARA KAMIŃSKA -FIRMA HANDLOWA „PANTOFELEK” BARBARA KAMIŃSKA, KAROL ZAKRZEWSKI, NUMER W REJESTRZE 3510, URZĄD MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM KAROL ZAKRZEWSKI FIRMA HANDLOWA „PANTOFELEK” BARBARA KAMIŃSKA, KAROL ZAKRZEWSKI, NUMER W REJESTRZE 3511, URZĄD MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2002-04-16 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SPÓŁKI MOŻE ODBYĆ SIĘ PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW2013-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2002-04-16 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-10-23 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-10-23 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-10-23 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-10-23 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2013-10-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-23 do dziś
747 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH2013-10-23 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2013-10-23 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-10-23 do dziś
1047 91 Z INTERNETOWA SPRZEDAŻ DETALICZNA2013-10-23 do dziś
1147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 08.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.20022003-05-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 15.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
6data złożenia 02.03.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-03-19 do dziś
7data złożenia 02.03.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-19 do dziś
8data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072010-03-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-19 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów