A.CZERWONAJCIO, J.WÓJTOWICZ MOTO-FART SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000106799
Numer REGON: 970271647
Numer NIP: 9280005114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6227/23/88]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP9702716472002-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. CZERWONAJCIO, J. WÓJTOWICZ MOTO-FART SPÓŁKA JAWNA2002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2002-04-12 do dziś
2. Adresulica MONIUSZKI nr domu 33 miejscowość ŻARY kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2002-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 29.03.1993 R. ANEKS Z DNIA 04.02.2002 R. (ZMIANA UMOWY ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI).2002-04-12 do dziś
230.04.2009 R. UCHWAŁA NR 1/2009 -ZMIANA § 1, § 4 I § 5.2009-06-03 do dziś
311.07.2013 R. - DODANO § 8 UST.4.2013-09-20 do dziś
415.11.2019R., CHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE §1 UMOWY SPÓŁKI;2019-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale-SPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH (W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ: MOTO FART SPÓLKA CYWILNA A. CZERWONAJCIO, J. WÓJTOWICZ, NR REGON 970271647). -WPÓLNICY WPISANI BYLI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSP., PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŻARY POD nr: ALEKSANDER CZERWONAJCIO (WPIS POD NR EW. 8477/01), JERZY WÓJTOWICZ (WPIS POD NR EW. 8479/01).2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONAJCIO2022-03-23 do dziś
2. ImionaPAULINA EWA2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONAJCIO2002-04-12 do dziś
2. ImionaALEKSANDER ROLAND2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2002-04-12 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNIKÓW JEŻELI DOTYCZY ONO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB POWODUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000, - ZŁ2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2002-04-12 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONAJCIO2002-04-12 do dziś
2. ImionaALEKSANDER ROLAND2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-03 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-03 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-06-03 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-03 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów