DOHLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000106752
Numer REGON: 012599016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2020-05-07
Sygnatura akt[RDF/199603/20/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0125990162002-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOHLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 124072002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina MOGIELNICA miejscowość KOZIETUŁY NOWE2009-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZIETUŁY NOWE nr domu 66 J kod pocztowy 05-640 poczta MOGIELNICA kraj POLSKA 2009-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.1992 R. WANDA OSIECKA-SOROKO, NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPASOWSKEGO 4, REP. A NR 1862/922002-04-23 do dziś
208 MARCA 2004 R. REP. A NR 2288/2004 NOTARIUSZ MGR JUSTYNA GACZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. ENERGETYKÓW 6 -ZMIANA PARAGRAFU 2 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-06-23 do dziś
321 LIPCA 2004 R. REP. A NR 4186/2004 NOTARIUSZ JUSTYNA GACZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. ENERGETYKÓW 5 ZMIANA PAR. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2005-03-10 do dziś
419.12.2008 R. REPERTORIUM A NR 7010/2008 NOTARIUSZ MGR JUSTYNA GACZYŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY ENERGETYKÓW 5- ZMIANA PARAGRAFU 1 USTĘP 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-02-02 do dziś
523.11.2016 R., REP. A NR 1691/2016, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 1 DO § 8 ORAZ DODANO § 9 DO § 17.2017-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDÖHLER GROUP SE2017-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH2017-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-05 do dziś
2
2. ImionaDOHLER EURO CITRUS NATUAL BEVERAGE INGREDIENTS GMBH DARMSTADT, RIEDSTRASSE 7-92002-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW -500 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW -100.000,00 PLN2002-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2005-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELA2018-11-29 do dziś
2. ImionaPIOTR WITOLD2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2014-10-02 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIEBIG2002-04-23 do dziś
2. ImionaKAY SIEGFRIED2002-04-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKRUGER2006-05-08 do dziś
2. ImionaTHOMAS2005-05-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA UDZIELONA ODDZIELNIE (SAMOISTNA)2005-05-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2017-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2017-02-10 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-10 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-10 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-09-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.09.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-11-07 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
6data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
7data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009-31 GRUDNIA 20092010-07-28 do dziś
10data złożenia 27.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-09-29 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
13data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
15data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
16data złożenia 27.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
17data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
51 STYCZNIA 2009-31 GRUDNIA 20092010-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-09-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
61 STYCZNIA 2009-31 GRUDNIA 20092010-07-28 do dziś
71 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-09-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
61 STYCZNIA 2009-31 GRUDNIA 20092010-07-28 do dziś
71 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-09-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów